Naujienos

Ketvirtojo Tarybos posėdžio darbotvarkė

Ketvirtasis Tarybos posėdis įvyks 2018 m. balandžio 10 d. 13 val. Tarybos būstinėje (J. Tumo-Vaižganto g. 4–1, Vilnius).

Planuojama posėdžio darbotvarkė:

 • 1. Dėl Regioninių etninės kultūros globos tarybų bendrųjų nuostatų ir Regioninės etninės kultūros globos tarybos tipinio darbo reglamento tvirtinimo (pristato D. Urbanavičienė ir D. Kivilšienė) – apie 30 min.
 • 2. Dėl regioninių tarybų naujų narių tvirtinimo (pristato D. Urbanavičienė, R. Vasaitienė, O. Drobelienė) – apie 10 min.
 • 3. Dėl konferencijos „Folklorinio judėjimo ištakos ir reikšmė siekiant Lietuvos Nepriklausomybės bei dabartis“ (projektinis pavadinimas), skirtos folkloro ansamblių ir žygeivystės 50-mečiui, organizavimo (pristato D. Urbanavičienė) – apie 15 min.
 • 4. Dėl konferencijos, skirtos etnokultūrinio ugdymo klausimams aptarti, surengimo Seime (pristato D. Urbanavičienė) – apie 15 min.
 • 5. Dėl Lietuvos piliečių asmenvardžių rašybos (pristato D. Urbanavičienė, N. Balčiūnienė) – apie 15 min.
 • 6. Dėl Žvėryno gimnazijos parengtos Etninės kultūros ugdymo sampratos (pristato D. Urbanavičienė) – apie 15 min.
 • 7. Dėl EKGT administracijos struktūros ir etatų sąrašo keitimo (pristato D. Urbanavičienė) – apie 10 min.
 • 8. Kiti klausimai.

EKGT informacija

Sveikiname sulaukus Šv. Velykų!

Ant žiemos smarkums su šalčiais vėl pasibaidė,
Ir ilgų nakčių tamsybės jau nusitrumpin,
Vei, saulelė, tikt žiūrėk! atkopdama greitai,
Brinkina jau laukus ir žolę ragina keltis;
Vei! ne daugio reiks, tuo vėl kvietkas pasidarę
Uostysim ir garbysim pavasarį margą.

Kristijonas Donelaitis, „Metai“

Mielieji,

sveikiname sulaukus Šv. Velykų ir linkime kartu su gamta keltis naujiems darbams ir džiaugsmams, uostyti ir garbyti pavasarį margą!

Etninės kultūros globos tarybos pirmininkė Dalia Urbanavičienė

Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų programos 2018 m. konkurso rezultatai

2018 kovo 28 d. įvyko Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016–2020 m. programos koordinavimo tarybos posėdis, kuriame buvo įvertintos 2018 metų konkursui pateiktos paraiškos. Nutarta:

 • Gailos Kirdienės projektui „Etnologijos ir folkloristikos krypties mokslo projektų finansavimo būklė 2013–2017 m.“ skirti 1400 Eur.
 • Almos Ragauskaitės projektui „Lietuvos regioninės savimonės teritorinė raiška“ skirti 1000 Eur.
 • Jono Mardosos projektui „Raižių totorių etnokultūrinis paveldas“ skirti 1000 Eur.
 • Dovilės Kulakauskienės ir Andželikos Bylaitės-Žakaitienės projektui „Etninės kultūros sklaidos Lietuvos regioninėje televizijoje vertinimas“ skirti 1500 Eur.
 • Laimutės Anglickienės ir Dalios Senvaitytės projektui „Etnologijos studijos ir etninės kultūros specialistų rengimas Lietuvoje Europos Sąjungos šalių kontekste“ skirti 1500 Eur.
 • Rūtos Čėsnienės ir Astos Valiukevičienės projektui „Etninės kultūros temos ugdymo programose“ skirti 1500 Eur.
 • Rasos Bertašiūtės ir Deimantės Valinčiūtės projektui „Tradicinė dailidystė Lietuvoje“ skirti 1500 Eur.
 • Raimondo Garsono projektui „Utenos krašto Peterburgo armonikininkai“ skirti 1000 Eur.
 • Rimanto Astrauko projektui „Nematerialaus kultūros paveldo apsauga: tarptautinių ir nacionalinių juridinių dokumentų taikymo Lietuvoje ir kitose šalyse patirtis“ skirti 1000 Eur.
 • Giedrės Barkauskaitės projektui „Tradicinių švenčių tęstinumas ir kaita lietuvių bendruomenėse užsienio šalyse“ skirti 1400 Eur.

EKGT informacija

Neeilinis Tarybos posėdis

Kovo 27 d. 9 val. vyks neeilinis Tarybos posėdis, kuriame dalyvaus Kultūros viceministras Renaldas Augustinavičius.

Posėdžio darbotvarkėje:

 1. Dėl Nacionalinės J. Basanavičiaus premijos (toliau – Premija) įteikimo datos ir vietos nustatymo (10 min.);
 2. Dėl Premijos skyrimo komisijos sudarymo principų (10 min.);
 3. Dėl Premijos komisijos personalinės sudėties tvirtinimo Vyriausybės nutarimu (10 min.);
 4. Dėl fizinių asmenų galimybės teikti kandidatus Premijai gauti (10 min.);
 5. Dėl Premijos nuostatų konkrečių pakeitimų (30 min.);
 6. Dėl Premijos teikimo 2018 ir ateinančiais metais (10 min.);
 7. Kiti klausimai.

Trečiojo Tarybos posėdžio nutarimai

2018 metų trečiasis Tarybos posėdis įvyko kovo 13 d. Dalyvavo 15 Tarybos narių ir svečiai – Vidmantas Daugirdas (LSTC), Donatas Burneika (LSTC), Valdas Voveris.

Svarstyta: 1. Lituanistikos prioriteto užtikrinimas pagal Mokslo ir studijų įstatymą ir etnologijos studijų krypties grąžinimas į Studijų krypčių ir grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašą. 2. EKGT siūlymai sertifikuoti dalį Kaziuko mugės Vilniuje kaip tradicinę mugę. 3. Kultūros įvardijimas VRM parengtoje Lietuvos regioninės politikos „Baltojoje knygoje“. 4. Regioninių etninės kultūros globos tarybų (toliau – regioninės tarybos) bendrųjų nuostatų tobulinimas. 5. EKGT administracijos struktūros keitimas ir pareigybių skaičiaus padidinimas. 6. Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų derinimas tarp EKGT ir Kultūros ministerijos. 7. Bendradarbiavimas su Lietuvos kultūros taryba. 8. Simono Daukanto gimimo 225-ųjų metinių minėjimo atmintinų metų programa.

X