Naujienos

Taryba išreiškė nuomonę dėl asmenvardžių rašybos LR piliečių dokumentuose

Etninės kultūros globos taryba (toliau – Taryba) yra ne kartą svarsčiusi ir teikusi siūlymus LR Seimui ir Vyriausybei dėl Lietuvos kitataučių piliečių asmenvardžių rašybos nelietuviškais rašmenimis. Šios kadencijos Taryba išnagrinėjo ankstesnius siūlymus ir nutarė, kad jiems pritaria, todėl pakartotinai teikia juos šios kadencijos Seimui.

Taryba siūlo pirmajame Lietuvos Respublikos piliečio paso puslapyje rašyti asmenvardžius tik lietuviškais rašmenimis, o antrajame paso puslapyje leisti pageidaujantiems asmenims įrašyti savo asmenvardžius kitomis kalbomis, laikantis originalios tų asmenvardžių rašybos. Su Tarybos 2018-04-16 dienos raštu nr. S-109, adresuotu LR Seimo Kultūros bei LR Seimo Švietimo ir mokslo komitetams, galite susipažinti čia ►

EKGT informacija

Pritarta Etninės kultūros ugdymo sampratos įgyvendinimui Vilniaus Žvėryno gimnazijoje

2018 m. balandžio 11 d. Vilniaus m. savivaldybės tarybos posėdyje pritarta Žvėryno gimnazijos ir Etninės kultūros globos tarybos iniciatyva pateiktam prašymui leisti Žvėryno gimnazijai vykdyti bendrojo ugdymo programas taikant Etninės kultūros ugdymo sampratą.

Be to, Vilniaus m. savivaldybės taryba nutarė pateikti Etninės kultūros ugdymo sampratą tvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai. Ministerijai patvirtinus šį dokumentą, juo galės naudotis ne tik Žvėryno gimnazija, bet ir kitos mokyklos visoje Lietuvoje.

Nuotraukoje – Vilniaus Žvėryno gimnazijos folkloro ansamblis „Dolija“.

EKGT informacija

Ketvirtasis Tarybos posėdis

Ketvirtasis Tarybos posėdis įvyko 2018 m. balandžio 10 d. Dalyvavo 12 Tarybos narių.

Svarstyta: 1. Regioninių etninės kultūros globos tarybų bendrieji nuostatai ir Regioninės etninės kultūros globos tarybos tipinis darbo reglamentas. 2. Regioninių tarybų naujų narių tvirtinimas. 3. Konferencijos „Folklorinio judėjimo ištakos ir reikšmė siekiant Lietuvos Nepriklausomybės bei dabartis“, skirtos folkloro ansamblių ir žygeivystės 50-mečiui, organizavimas. 4. Konferencijos, skirtos etnokultūrinio ugdymo klausimams aptarti, rengimas LR Seime. 5. Lietuvos piliečių asmenvardžių rašyba. 6. Žvėryno gimnazijos parengta Etninės kultūros ugdymo samprata. 7. EKGT administracijos struktūros ir etatų sąrašo keitimas. 8. Regioninėms taryboms skiriamos EKGT lėšos. 9. S. Daukantui pagerbti skirtos konferencijos organizavimas.

Tarybos kreipimasis dėl lituanistikos prioriteto užtikrinimo

Etninės kultūros globos tarybos nuomone, šiandien nėra užtikrinamos tinkamos sąlygos lituanistikos tyrimų ir studijų plėtotei. 2018 m. balandžio 11 d. Taryba  kreipėsi į LR Seimo Švietimo ir mokslo komitetą, LR Seimo Kultūros komitetą bei LR Seimo Laikinąją etninės kultūros grupę siūlydama:

Tarybos būstinėje – Vilniaus tautodailininkų paroda

Etninės kultūros globos tarybos būstinėje (J. Tumo-Vaižganto g. 4–1, Vilnius) 2018 m. balandžio 6 – gegužės 4 d. veikia paroda „Vilniaus skyriaus tautodailininkai – Lietuvos 100-mečiui“.

Parodoje dalyvauja: N. Dirvianskytė, D. Raudonikienė, V. Yla, V. Medišauskas, B. Sprindienė, I. Januševičienė, R. Ušpalienė, J. Levčenkienė, G. Adiklienė, A. Žemaitienė, A. Sakalauskas, J. Guiga, L. Dieninė, P. Damijonaitienė, V. Martikonis, V. Bitinaitė-Stankevičienė, J. Kutkienė, A. Steikūnienė.

Kviečiame apsilankyti!

EKGT informacija

X