Naujienos

Pirmasis Tarybos posėdis

Šių metų pirmasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis vyko 2018 m. sausio 23 d. Vilniuje. Posėdyje dalyvavo 17 Tarybos narių ir svečiai - Robertas Šarknickas (LR Seimo narys, Laikinosios Etninės kultūros grupės pirmininkas), Valdas Voveris.

Svarstyta: 1. Tarybos narių ir Tarybos administracijos darbuotojų susipažinimas. 2. EKGT darbo reglamento keitimas. 3. EKGT 2018 metų veiklos planas. 4. Siūlymai tobulinti etninės kultūros konkursinį finansavimą per Lietuvos kultūros tarybą. 5. Nacionalinės J. Basanavičiaus premijos nuostatų suderinimas su Taryba. 6. Tarybos pirmininkės pavaduotojo rinkimas. 7. Etninės kultūros kaitos ir tęstinumo tyrimų 2016 – 2022 m. programos koordinacinės tarybos sudarymas. 8. S. Daukanto atmintinų metų programos rengimo grupės sudarymas.

Nutarta: 2. 1. Patvirtinti Tarybos darbo reglamento projektą, išskyrus V skyrių (Apklausa elektroniniu paštu); 2.2. Reglamento punktą dėl posėdžio valandos pakeisti nuo rugsėjo mėn., paankstinant posėdžio laiką. 2.3. Dėl Reglamento V skyriaus konsultuotis su teisininku; klausimą svarstyti kitame Tarybos posėdyje; 2.4. Į du Tarybos posėdžius per metus kviesti Tarybos specialistus regionams. 3.1. Pritarti Etninės kultūros globos tarybos 2018-2020 metų strateginiam veiklos planui. 3.2. Pritarti pagal pateiktas pastabas patobulintam Etninės kultūros globos tarybos 2018 metų veiklos plano projektui. 4. Sudaryti darbo grupę išvadų ir siūlymų rengimui dėl etninės kultūros konkursinio finansavimo per Lietuvos kultūros tarybą; į ją įtraukti Tarybos narius Mildą Ričkutę, Nijolę Balčiūnienę, Dalią Urbanavičienę, Joną Rudzinską. 5.1. Klausimui “Ar pritariate, kad Premijos nuostatuose būtų aiškiai įvardyta, kad Nacionalinė Jono Basanavičiaus premija pratęsia valstybinės Jono Basanavičiaus premijos tradicijas?“ pritarti bendru sutarimu; 5.2. Klausimui „Ar pritariate, kad ši premija asmeniui gali būti teikiama tik kartą, todėl valstybinės Jono Basanavičiaus premijos laureatai negali būti teikiami Nacionalinei Jono Basanavičiaus premijai gauti?“ pritarti bendru sutarimu; 5.3. Klausimui „Ar pritariate, kad Premijos laureatus išrenkanti komisija būtų steigiama LR Vyriausybės, kaip ir pati Premija, kaip yra ir pagal Nacionalinių kultūros ir meno premijų nuostatus?“ pritarti bendru sutarimu; 5.4. Klausimą „Ar pritariate, kad į šią komisiją narius siūlytų etninės kultūros srityje veikiančios nevyriausybinės organizacijos (3), kultūros institucijos (3) ir mokslo bei studijų institucijos (3), atsisakant 3-jų Jono Basanavičiaus premijos laureatų, kuriuos skiria kultūros ministras (kadangi Premijos laureatai gali būti pasiūlyti ir minėtų etninės kultūros srityje veikiančių organizacijų bei institucijų; be to, įvedant 3 narių kvotą Jono Basanavičiaus premijos laureatams yra mažinama minėtų organizacijų ir institucijų kvota – po 2)“ palikti atvirą. Šio klausimo analizę pavesti darbo grupei; 5.5. Klausimą „Ar pritariate, kad Premija būtų įteikiama kartu su kitomis Nacionalinėmis kultūros ir meno premijomis Lietuvos Nepriklausomybės dieną vasario 16-ąją?“ palikti atvirą. Šio klausimo analizę pavesti darbo grupei; 5.6. Klausimui „Ar pritariate, kad paraiškų Premijai gauti teikimo data išliktų tradicinė iki spalio 1 d., o ne iki rugsėjo 1 d.?” pritarti bendru sutarimu; 5.7. Klausimui „Ar pritariate, kad gali būti siūlomi kandidatai Premijai gauti už lietuvių etninės kultūros plėtrą, gyvenantys ne tik Lietuvoje, bet ir lietuvių bendruomenėse užsienyje?“ pritarti bendru sutarimu;  5.8. Klausimą „Ar pritariate, kad kandidatus Premijai gauti už lietuvių etninės kultūros plėtrą gali siūlyti tik Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys (o ne juridiniai ir fiziniai asmenys, registruoti ne tik Lietuvoje, bet ir kitose ES šalyse bei trečiosiose šalyse)?“ palikti atvirą. Šio klausimo analizę pavesti darbo grupei; 5.9. Nacionalinės J. Basanavičiaus premijos nuostatų derinimui sudaryti darbo grupę, į kurią įtraukti Dalią Urbanavičienę, Joną Rudzinską, Nijolę Balčiūnienę. 6. Klausimą nukelti į kitą posėdį. 7. Į Etninės kultūros kaitos ir tęstinumo tyrimų 2016 – 2022 m. programos koordinacinę tarybą įtraukti Dalią Urbanavičienę, Rasą Šaknienę, Virginijų Jocį, Loretą Sungailienę, Joną Rudzinską, Daivą Vyčinienę, Dalią Senvaitytę. 8. Sudaryti S. Daukanto atmintinų metų programos rengimo grupę, į ją įtraukiant Virginijų Jocį, Joną Rudzinską, Juozą Šorį ir Rasą Šaknienę.

X