Tarybos posėdžiai

2021 metų Tarybos posėdžiai

2021 metų pirmasis Tarybos posėdis įvyko sausio 12 d. nuotoliniu būdu. Posėdyje dalyvavo 20 Tarybos narių ir 11 Tarybos administracijos darbuotojų. 

Svarstyta: 1. Tarybos 2020–2022 m. strateginio veiklos plano ir 2020 m. sąmatos įvykdymas. 2. Tarybos 2021–2023 m. strateginio veiklos plano ir 2021 m. sąmatos tvirtinimas. 3. 2021 m. Tarybos veiklos planas. 4. Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos teikimo šventės surengimas. 5. Dzūkijos (Dainavos) regioninės etninės kultūros globos tarybos sudėties pakeitimas. 

2020 metų Tarybos posėdžiai

2020 metų pirmasis Tarybos posėdis įvyko sausio 14 d. Vilniuje. Posėdyje dalyvavo 16 Tarybos narių ir svečiai svečiai: Stanislav Bajurin (Lietuvos etnosporto komiteto prezidentas), Tomas Gervė (Lietuvos etnosporto komiteto tarybos narys, Lietuviškų ristynių federacijos prezidentas).

Svarstyta: 1. Tradicinių žaidimų statusas ir lietuviškų ristynių prestižui kylančios grėsmės. 2. Tarybos 2020–2022 m. strateginio veiklos plano projektas. 3. Siūlymai dėl LR Strateginio valdymo įstatymo ir su juo susijusių įstatymų pakeitimo. 4. Tarybos 2020 m. sąmatos projektas. 5. 2020 m. Tarybos veiklos planas. 6. Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos teikimas. 7. LKT užsakymu ekspertinių etninės kultūros srities rodiklių nustatymo paslaugų teikimas. 8. Mažosios Lietuvos regioninės etninės kultūros globos tarybos sudėties keitimas.

2019 metų Tarybos posėdžiai

2019 metais buvo surengta 10 Tarybos posėdžių (kartą per mėnesį, išskyrus liepos–rugpjūčio mėn.).

Pirmasis 2019 metų Tarybos posėdis vyko sausio 8 d. Vilniuje. Posėdyje dalyvavo 16 Tarybos narių.

Svarstyta: 1. Etninės kultūros globos tarybos 2019 m. veiklos planas. 2. Tarybos 2019–2021  m. strateginis veiklos planas. 3. Lietuvos moksleivių etninės kultūros olimpiados (toliau – Olimpiada) organizavimas etnografiniuose regionuose. 4. Tarybos siūlymai ir išvados dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengto Bendrųjų programų atnaujinimo gairių projekto. 5. Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų programos 2018 m. atliktų tyrimų viešinimo renginio organizavimas. 6. Išvyka į Latviją siekiant susipažinti su Latvijos gerąja patirtimi įgyvendinant tradicinės kultūros konkursinį finansavimą. 7. Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos  įteikimas. 8. Etnologijos išbraukimas iš naujai rengiamo Lietuvos mokslų klasifikatoriaus.

2018 metų Tarybos posėdžiai

Pirmasis Tarybos posėdis vyko 2018 m. sausio 23 d. Vilniuje. Posėdyje dalyvavo 17 Tarybos narių ir svečiai – Robertas Šarknickas (Seimo narys, Laikinosios Etninės kultūros grupės pirmininkas), Valdas Voveris.

Svarstyra: 1. Tarybos narių ir Tarybos administracijos darbuotojų susipažinimas. 2. EKGT darbo reglamento keitimas. 3. EKGT 2018 metų veiklos planas. 4. Siūlymai tobulinti etninės kultūros konkursinį finansavimą per Lietuvos kultūros tarybą. 5. Nacionalinės J. Basanavičiaus premijos nuostatų suderinimas su Taryba. 6. Tarybos pirmininkės pavaduotojo rinkimas. 7. Etninės kultūros kaitos ir tęstinumo tyrimų 2016 – 2022 m. programos koordinacinės tarybos sudarymas. 8. S. Daukanto atmintinų metų programos rengimo grupės sudarymas.

2017 metų Tarybos posėdžiai

Pirmasis Tarybos posėdis vyko 2017 m. sausio 17 d. Vilniuje. Posėdyje dalyvavo 17 Tarybos narių ir svečias – Nerijus Brazauskas (nepriklausomas ekspertas).

Svarstyta: 1. EKGT 2016 m. sąmatos įvykdymas. 2. EKGT strateginio 2017–2019 m. veiklos plano tvirtinimas. 3. 2016 metų „Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016–2022 m. programos“  tyrimų pristatymas:  „Etninės kultūros disciplina(-os) Lietuvos universitetuose“ (pristatė dr. Nerijus Brazauskas), „Darbinis vaiko auklėjimas XXI a. Lietuvoje“ (pristatė Audronė Daraškevičienė). 4. Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo 5 ir 8 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 61 straipsniu vykdymas. 5. Tautinio kostiumo ir Piliakalnių atmintinų metų atidarymo renginiai sausio ir vasario mėnesiais ir EKGT dalyvavimo juose. 6. Lietuvos kultūros tarybai pirmajam 2017 m. finansavimo etapui pateiktų etninės kultūros projektų rėmimas. 7. Kreipimasis į EKGT Regionines tarybas dėl informacijos apie tautinį kostiumą koordinavimo. 8. Kultūrinių funkcijų vykdymas nacionalinių ir regioninių parkų direkcijose.

2016 metų Tarybos posėdžiai

Pirmasis EKGT posėdis vyko 2016 m. sausio 12 d. Vilniuje. Posėdyje dalyvavo 17 Tarybos narių ir EKGT sekretoriato vyriausioji specialistė Dalia Urbanavičienė.

Svarstyta: 1. Seminarų ciklo „Etninė kultūra bendruomenių gyvenime: tradicijos ir šiandiena“ etnografiniuose regionuose įgyvendinimas. 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės siūlymas Lietuvą suskirstyti į du regionus. 3. Tradicinių amatininkų veiklos perspektyvos (tyrimą pristatė ASU prof. dr. Astrida Miceikienė). 4. 2018-ųjų metų paskelbimo Tautinio drabužio metais inicijavimas. 5. Konferencijos - forumo istorinių vietovardžių išsaugojimo tema surengimas. 6. Kiti klausimai. Tarybos 2016 - 2018 metų strateginis veiklos planas. 

2015 metų Tarybos posėdžiai

Pirmasis EKGT posėdis vyko 2015 m. sausio 27 d. Vilniuje. Posėdyje dalyvavo 16 EKGT narių ir svečias Milda Ričkutė (Vilniaus etninės kultūros centro direktorė).

Svarstyta: 1. Deleguojančių institucijų į naujos kadencijos EKGT regionines tarybas sąrašų patvirtinimas. 2. EKGT 2014 m. veiklos ataskaitos projekto (finansinės dalies) patvirtinimas. 3. EKGT nutarimas „Dėl 2015 metų etninės kultūros plėtros prioritetų sąrašo patvirtinimo“. 4. EKGT 2015 m. kalendorinio veiklos plano patvirtinimas. 5. EKGT siūlomi Lietuvos administracinio suskirstymo reformos modeliai. 6.1. Papildomi EKGT sekretoriato etatai. 6.2. Etninės kultūros plėtros programos 2015–2018 m. projektas. 6.3. Etninės kultūros sklaida Vilniaus Kaziuko mugėje. 

X