Regioninių tarybų posėdžiai

Regioninių tarybų posėdžiai 2020 metais

Tarybos teritoriniai padaliniai etnografiniuose regionuose – Aukštaitijos, Dzūkijos (Dainavos), Mažosios Lietuvos, Suvalkijos (Sūduvos) ir Žemaitijos regioninės tarybos surengė 15 posėdžių: Aukštaitijos ir Suvalkijos (Sūduvos) tarybos surengė po 3 posėdžius, Dzūkijos (Dainavos) ir Mažosios Lietuvos regioninės tarybos surengė po 4 posėdžius, Žemaitijos –1 posėdį.

REGIONINIŲ TARYBŲ 2018 M. POSĖDŽIŲ PROTOKOLŲ SANTRAUKOS

Aukštaitijos regioninė etninės kultūros globos taryba

Pirmasis 2020 metų Aukštaitijos tarybos posėdis įvyko  kovo 19 d. nuotoliniu būdu. Dalyvavo 17 Aukštaitijos tarybos narių ir svečiai - EKGT pirmininkė Dalia Urbanavičienė, Žagarės regioninio parko direktorius Mindaugas Balčiūnas, Joniškio kultūros centro darbuotojas, regioninės tarybos narys Gediminas Andrašiūnas.

Svarstyti klausimai: 1. Dėl regioninės tarybos narių pasiskirstymo į darbo grupes; 2. Dėl AREKGT 2020 m. veiklos plano ir prioritetų tvirtinimo; 3. Dėl Tautodailės metų priemonių stebėsenos vykdymo; 4. Dėl etninės kultūros olimpiados regioninio turo situacijos; 5. Dėl Etnografiškiausios kaimo turizmo sodybos konkurso regioninio turo (kaip vykdysime savivaldybių lygmenyje, komisijos sudarymas, preliminarus sodybų vertinimo laikas). 6. Dėl konkurso „Kulinarinis paveldas tradicinėje aplinkoje“ inicijavimo ir su konkursu susijusių rekomendacijų rengimo; 7. Dėl etninės kultūros sklaidos EKGT svetainėje ir AREKGT facebook paskyroje bei individualiai Aukštaitijos rajonų socialiniuose tinkluose, spaudoje; 8. Dėl Žagarės regioninio parko bei Joniškio rajono kultūros centro etnokultūrinių iniciatyvų.

Nutarta: 1.1. Išskirti 5 regioninės tarybos darbo grupes: gyvosios tradicijos, tradicinės kultūros paveldo, etninės kultūros ugdymo ir švietimo, etninės kultūros sklaidos ir populiarinimo bei viešų etninės kultūros renginių. 1.2. Iki kovo 25 d. atsiųsti sprendimą, kurioje darbo grupėje dirbsime. 2. Pritarti pakoreguotam AREKGT 2020 metų veiklos planui ir veiklos prioritetams; 3.1. Iki kovo 25 d. sudaryti regione vykstančių reikšmingiausių Tautodailės metams skirtų renginių sąvadą. 3.2. Svarbiausius renginius, jiems skirtus plakatus, nuotraukas viešinti regioninės tarybos facebook paskyroje, kelti į EKGT puslapį; 4.1. Olimpiados regioninį turą organizuoti nedelsiant atsižvelgus į situacijos dėl viruso COVID-19 sukelto karantino pabaigą; 5.1. Atsižvelgus į praėjusių metų konkurso patirtį, siūlyti EKGT paprastinti konkurso sąlygas (nuostatų keitimas) konkurso dalyviams. 5.2. Gegužės/birželio mėn. Rumšiškėse surengti seminarą ketinantiems dalyvauti Etnografiškiausios kaimo turizmo sodybos konkurse; 6.1. Bendradarbiauti su EKGT sudarant šio konkurso nuostatus. 6.2. Bendradarbiauti su regiono savivaldybėmis atrenkant norinčius dalyvauti konkurse. 6.3. Siūlyti EKGT siaurinti dalyvaujančių konkurse apimtį; 7.1. Pozityvias regiono etninės kultūros žinias, naujienas, naujai interpretuojamus tradicinės kultūros ženklus plačiau skleisti regioninės tarybos facebook paskyroje (medžiagą siųsti etnineskulturosskyrius@gmail.com ), puslapiuose www.ekgt.lt  ir www.alkas.lt; 8. Kiti nutarimai: Kitą regioninės tarybos posėdį rengti gegužės/birželio mėn. Žagarėje (Joniškio r.).

Antrasis Aukštaitijos tarybos posėdis įvyko birželio 15 d. nuotoliniu būdu. Dalyvavo 14 Aukštaitijos tarybos narių. Svečias - EKGT pirmininkė Dalia Urbanavičienė.

Svarstyta: 1. Dėl Etnografiškiausios kaimo turizmo sodybos konkurso rengimo savivaldybių lygmenyje; 2. Dėl Etnografiškiausios kaimo turizmo sodybos konkurso regioninio turo rengimo; 3. Dėl Etnografiškiausios kaimo turizmo sodybos konkurso regioninio turo komisijos sudarymas; 4. Dėl Etnografiškiausios kaimo turizmo sodybos konkurso regioninio turo preliminarus sodybų vertinimo laiko paskyrimo; 5. Dėl etninės kultūros sklaidos EKGT svetainėje ir AREKGT facebook paskyroje bei individualiai Aukštaitijos rajonų socialiniuose tinkluose, spaudoje; 6. Kiti klausimai.

Nutarta: 1. Pateikti EKGT pasiūlymą iki liepos 15 d. parengti raštą apie skelbiamą Etnografiškiausios sodybos konkursą su prašymu patarpininkauti jį organizuojant savivaldybių lygmenyje ir jį išsiųsti į regiono savivaldybių administracijai; 2. Pritarti Pirmininkės siūlymui organizuoti Etnografiškiausios kaimo turizmo sodybos konkurso Aukštaitijos regioninį turą, suskirstant Aukštaitijos regioną į Rytų ir Vakarų dalis; 3. Į Aukštaitijos regioninę komisiją įeina: Zita Mackevičienė (pirmininkė), dr. Regina Mikštaitė-Čičiurkienė ir Vitalija Vasiliauskaitė (sekretorės), nariai: Audronė Pajarskienė, Gintautas Matkevičius, Ala Baliajeva, Janina Komkienė; 4. Etnografiškiausios kaimo turizmo konkurso Aukštaitijos regioninį turą organizuoti rugsėjo 10 dieną; 5. Svarbiausius renginius, plakatus, nuotraukas viešinti regioninės tarybos facebook paskyroje, kelti į EKGT puslapį; 6. Kiti nutarimai: Pritarti Olimpiados regioninį turą organizuoti nuotoliniu būdu birželio 16 d.

Trečiasis Aukštaitijos tarybos posėdis įvyko 2020 m. gruodžio 11 d. nuotoliniu būdu. Dalyvavo 20 Tarybos narių. Svečiai - Dalia Urbanavičienė, EKGT pirmininkė, Audronė Daraškevičienė, EKGT vyr. specialistė, Asta Žernienė, EKGT vyr. specialistė, Arūnas Astramskas, Panevėžio kraštotyros muziejaus direktorius, Gvidas Vilys, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas, Laimutis Vasilevičius, Romuvų sąjungos Panevėžio skyriaus vaidila, Dainius Razauskas, etnomitologas (garso įrašas).

Svarstyta: 1. Dėl etnografinių regionų heraldikos. 2. Dėl Aukštaitijos regiono heraldinių ženklų prasmės ir aktualumo. 3. Dėl regiono vėliavų ir herbų naudojimo. 4. Dėl Etnografiškiausios kaimo turizmo sodybos konkurso 2020 rezultatų. 2. Dėl Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados I (savivaldybių) turo organizavimo; 6. Dėl tolimesnių AREKGT veiksmų, kito posėdžio preliminarios datos ir laiko bei pobūdžio numatymo.

Nutarta: 1. LHK siūlant suvienodinti Lietuvos etnografinių regionų heraldinius ženklus, pradėti diskusiją apie Aukštaitijos heraldinių ženklų keitimo galimybę; 2. 1. Balsuojant 18 pasisakant už, 2 pasisakant prieš, 1 susilaikant buvo nutarta inicijuoti Aukštaitijos regiono heraldinių ženklų keitimą; 2.2. Sudaryti darbo grupę iš regioninės tarybos narių bei profesionalų istorikų, mitologų, heraldikos žinovų, kurioje būtų atrinkti pagrindiniai simboliai: skydo žirgas, skydo laikytojai, užrašas. 2.3. Inicijuoti viešą diskusiją savivaldybėse dėl regiono heraldikos keitimo; 3.1. Regioninės tarybos narių ir savivaldybių pajėgomis viešinti etnografiškiausias kaimo turizmo sodybas. 3. 2. Skatinti aktyvesnį bendradarbiavimą su etnografiškiausiomis kaimo turizmo sodybomis rengiant regioninius etninės kultūros renginius. 3. 3. Pritarti Kaimo turizmo asociacijos iniciatyvai rengti konkursą, skatinantį tradicinius amatus kaimo turizmo sodybose ir bendruomenėse. 3. 4. Inicijuoti susitikimą su ŽŪM atstovais dėl tradicinių amatininkų sertifikavimo; 4. 1. Labiau viešinti vaikus, etninės kultūros olimpiados nugalėtojus. 4. 2. Kreiptis į EKGT, kad ji parengtų pavyzdinį olimpiados vertinimo komisijos darbo reglamentą ir darbo tvarką; 5. Inicijuoti kreipimąsi į LR Seimą, kad 2022-ieji būtų paskelbti Aukštaitijos metais.

Dzūkijos (Dainavos) regioninė etninės kultūros globos taryba

Pirmasis 2020 metų Dzūkijos (Dainavos) tarybos posėdis įvyko balandžio 1 d. nuotoliniu būdu. Dalyvavo 20 Tarybos narių ir svečias - EKGT pirmininkė Dalia Urbanavičienė.

Svarstyta: 1. Dzūkijos (Dainavos) EKGT tarybos metinio plano sudarymas. 2. Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados (toliau - Olimpiada) organizavimo ypatumų aptarimas: geroji patirtis, siūlomi pakeitimai. 3. Bendras Etninės kultūros ir regioninių tarybų posėdis. 4. EKGT 20-mečio minėjimas. 5. Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos reorganizavimas.

Nutarta: 1. Patvirtinti Dzūkijos (Dainavos) EKGT tarybos metinį planą. 2.1. Pasiūlyti Etninės kultūros globos tarybai rengti informacinius seminarus prieš Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiadą kiekvienais metais; 2.2. Sudaryti lygiavertiškas galimybes lietuvių moksleiviams iš Punsko dalyvauti Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiadoje ir pateikti siūlymus Etninės kultūros globos tarybai keisti nuostatus. 3. Rengti bendrą bendrą Etninės kultūros ir regioninių tarybų posėdį Lazdijuose. 4. Pasiūlyti EKGT pirmininkei Daliai Urbanavičienei R. Svirskienės sumanymą dėl Nematerialaus kultūros paveldo vertybių ir J. Žitkausko sumanymus dėl renginių, skirtų 120-osios Petro Zalansko gimimo metinės minėti ir tarmei, kurie galėtų būti tinkami minint EKGT 20-metį. 5. Užtikrinant etnokultūrinio ugdymo tęstinumą Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokykloje, parengti raštą nuo Dzūkijos (Dainavos) EKGT tarybos (pagal poreikį, stebint Alytaus rajono savivaldybės tarybos nutarimus).

Antrasis Dzūkijos tarybos posėdis įvyko liepos 25 d. nuotoliniu būdu. Dalyvavo 25 Tarybso nariai ir EKGT pirmininkė Dalia Urbanavičienė.

Svarstyta: 1. Etnokultūrinės kaimo turizmo sodybos konkurso organizavimas Dzūkijos regione. 2. Trečioji Lietuvos moksleivių etninės kultūros olimpiados organizavimas Dzūkijos savivaldybėse. 3. EKGT patvirtintų Lietuvos etnografinių regionų herbų ir vėliavų tvarkų sklaida. 4. Etninės kultūros įtraukimas į naujo etapo (nuo 2021 m.) savivaldybių strateginius planus ir regiono plėtros planus. 5. Respublikinio folkloro festivalio "Subatėlės vakarėly...", skirto Tatutodailės metams paminėti, lankymas.

Nutarta: 1. Išsiųsti elektroniniu paštu Dzūkijos regiono kaimo turizmo sodybų šeimininkams etnokultūrinės kaimo turizmo sodybos konkurso nuostatus ir paraginti teikti paraiškas jame dalyvauti. 2. Ankščiau organizuoti informavimą dėl Lietuvos moksleivių etninės kultūros olimpiados organizavimo Dzūkijos savivaldybėse. 3.1. Vykdyti aktyvią sklaidą dėl EKGT patvirtintų Lietuvos etnografinių regionų herbų ir vėliavų tvarkos Dzūkijos regione; 3.2. Skatinti visuomenę naudotis Dzūkijos regiono herbu ir vėliava pagal nustatytas Lietuvos etnografinių regionų herbų ir vėliavų naudojimo tikslus ir naudojimo atvejus. 4.1. Išsiųsti EKGT raštus Dzūkijos regiono savivaldybėms dėl etninės kultūros įtraukimo į savivaldybių rengiamus strateginius veiklus planus; 4.2. Pagal galimybes išanalizuoti Dzūkijos regiono savivaldybių strateginius veiklos planus apibendrinti, kiek juose yra skiriama dėmesio etninei kultūrai ir informaciją perduoti vyr. specialistei Rimantei Galinienei; 4.3. Suorganizuoti EKGT pirmininkės D. Urbanavičienės susitikimą su Lazdijų savivaldybes mere rugsėjo 10 d. Lazdijuose prieš bendrą Etninės kultūros ir regioninių tarybų posėdį. 5. Respublikinio folkloro festivalio "Subatėlės vakarėly...", skirto Tatutodailės metams paminėti, aplankymas ir dalyvavimas edukacinėse veiklose, įvykdyta gerosios patirties sklaida.

Trečiasis Dzūkijos tarybos posėdis įvyko rugsėjo 10 d. nuotoliniu būdu. Dalyvavo 17 Dzūkijos tarybos narių ir EKGT pirmininkė Dalia Urbanavičienė.

Svarstyta: 1. Etnokultūrinės kaimo turizmo sodybos konkursas. 2. Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados (toliau – olimpiada) užduočių vertinimas. 3. Lietuviškos muzikos ir simbolikos sklaidos per tradicines kalendorines šventes viešosiose erdvėse inicijavimo, stebėsenos Dzūkijos regione. 4. Kiti klausimai.

Nutarta: 1. Pasiūlyti bendrame Etninės kultūros ir regioninių tarybų posėdyje kitais metais daryti pertrauką Etnokultūrinės kaimo turizmo sodybos konkurse, vietoje jo pasiūlyti surengti seminarą apie etninės kultūros puoselėjimo rekomendacijas ir panaudojimą turizmo versle. 2. Tikslinti 2021-2022 m. olimpiados etnokultūrinės raiškos ir veiklos pristatymo kriterijus regioninių tarybų bendroje diskusijoje po planuojamo karantino dėl koronaviruso. 3. Pasiūlyti Etninės kultūros globos tarybai parengti įvairesnį kalendorinių tradicinių švenčių (Velykų ir kt.) folkloro ir postfolkloro grojaraščius. 4. Reaguoti į planuojamo karantino dėl koronaviruso apribojimus tinkamai ir tarybos veiklą organizuoti nuotoliniu būdu.

Ketvirtasis Dzūkijos tarybos posėdis įvyko gruodžio 31 d. Dalyvavo 21 Tarybos narys.

Svarstyta: 1. Dzūkijos etnografinio regiono hieraldikos ženklo bendrųjų kūrimo principai. 2. 2020-2021 m. Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada. 3. Naujų tarybos narių priėmimas. 4. Kiti klausimai.

Nutarta: 1. Pritarti esamam Dzūkijos etnografinio regiono hieraldikos ženklui. 2.1. Sudarytai vienai darbo grupei iš EKGT padalinių etnografiniuose regionuose bendradarbiaujant su LEKUS ir EKGT; 2.2. Olimpiadą organizuoti tą pačią dieną visoje Lietuvoje, naudojantis viena internetine platforma. 3.1. Priimti naujus tarybos narius: Amatų centro „Menų kalvė“ vadovę Ingridą Griniūtę ir Lietuvos tautodailininkų sąjungos Dzūkijos skyriaus pirmininkę Modestą Tarasauskienę. 4. Lietuvoje paskelbus karantiną dėl koronoviruso, tarybos nariai pasidalijo, su kokiais sunkumais susiduria etninė kultūra ir trumpai apžvelgė galimus EKGT Dzūkijos (Dainavos) regiono tarybos posėdžių 2021 metais planus.

Mažosios Lietuvos regioninė etninės kultūros globos taryba

Pirmasis 2020 metų Mažosios Lietuvos tarybos posėdis įvyko kovo 3 d. nuotoliniu būdu. Dalyvavo 11 Mažosios Lietuvos tarybos narių. Svečias - EKGT pirmininkė Dalia Urbanavičienė.

Svarstyta: 1. MLEKGT 2019 m. veiklos ataskaita. 2. MLREKGT 2020 m. veiklos plano sudarymas ir tvirtinimas. 3. Kiti klausimai: 3.1. Informacija apie regiono heraldikos kūrimą. 3.2. Tolygios kultūros programos finansavimo problemos.

Nutarta: 1.Bendru sutarimu pritarti 2018 m. MLREKGT ataskaitai. 2.1. Bendru sutarimu pritarti 2020 m. regioninės tarybos veiklos planui. 2.2. Tarybos narės N.Sliužinskienė ir M.Kontrimė pateikia pastabas ir pasiūlymus dėl etninės kultūros olimpiados testų vertinimo sistemos tobulinimo. Inomaciją R.Jokubaitytė pateikia EKGT. 2.3. Iki kovo 16d. regioninės tarybos nariai pateikia informaciją apie renginius ir priemones Tautodailės ir Eugenijos Šimkūnaitės metams pažymėti. R.Jokubaitytė paruošia renginių gidą ir jį viešina EKGT tinklalapyje ir išsiunčia regiono savivaldybėms. 3.1. Pritarti V.Griškevičienės informacijai dėl regiono heraldikos kūrimo situacijos. 3.2. Parengti raštą EKGT dėl finansavimo situacijos iš LKT regionams ir pasiūlymo rengti pataisas įstatyminei bazei, kad būtų pateisinti ir regionų kultūros bendruomenių atstovavimas.

Antrasis Mažosios Lietuvos tarybos posėdis įvyko birželio 30 d. nuotoliniu būdu. Dalyvavo 11 Mažosios Lietuvos tarybos narių. Svečias - EKGT pirmininkė Dalia Urbanavičienė.

Svarstyta: 1. Etnografinio Mažosios Lietuvos regiono viešinimas TV laidose. 2. Konkurso „Etnokultūrinė kaimo turizmo sodyba 2020“ organizavimas regione. 3. Dėl konkrečių pasiūlymų Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos šimtmečio sukakties paminėjimo. 4. Dėl „gyvųjų muziejų“ statuso įteisinimo ir veiklos reglamentavimo. 5. Dėl bendro regiono renginių, skirtų Tautodailės ir Eugenijos Šimkūnaitės metams sąvado koregavimo. 6. Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės naujo nario (vietoj Jolitos Latakienės) delegavimo į regioninę tarybą.

Nutarta: 1.1. Pastebėjus netikslumus, neteisingą informaciją TV, spaudoje apie etnografinį regioną, kreiptis į atsakingas institucijas dėl šios informacijos ištaisymo. 1.2. Kreiptis į EKGT, kad teiktų Švietimo ministerijai siūlymus dėl naujų ugdymo programų sudarymo siūlant įtraukti etninės kultūros pamokas; 1.3.Inicijuoti susitikimus etnografinio regiono savivaldybėse su mokyklų vadovais dėl etninės kultūros situacijos švietimo įstaigose. 2.1.Iki rugpjūčio 1 d. tarybos nariai pateikia informaciją R.Jokubaitytei apie sodybas, kurios galėtų dalyvauti konkurse. 2.2. Į konkurso regioninio turo vertinimo komisiją deleguoti tarybos nares B.Servienę, L.Burzdžiuvienę. 3.1. Iki liepos 10 d. teikti siūlymus regioninės tarybos pirmininkei V.Griškevičienei, kuri pristatytų siūlymus Klaipėdos miesto savivaldybės darbo grupei; 3.2. Iki rugsėjo 1 d.tarybos nariai R.Jokubaitytei siunčia temas, kurios galėtų atskleisti krašto istoriją, etnokultūrą. Tarybos nariai S.Sodonis, B.Servienė, L.Burzdžiuvienė,E.Tarvainienė,S.Pocytė, I.Skablauskaitė padeda išsiaiškinti, kokios yra galimybės kreiptis į TV laidų redaktorius, kūrėjus Z.Kelmickaitę, R.Bružą, S.Pilinkų dėl laidų šiai datai paminėti. 4. Siūlyti EKGT inicijuoti veiksmus, kad būtų atliktas tyrimas ir parengta „gyvųjų muziejų“ Lietuvoje koncepcija. 5.1. Tarybos nariai iki liepos 10 d. atsiunčia patikslintą renginių, skirtų Tautodailės ir Eugenijos Šimkūnaitės metams sąvadą; 5.2. Patikslintas sąvadas viešinamas EKGT tinklalapyje, facebook ir kitose svetainėse. 6. Kol Klaipėdos rajono savivaldybė nedeleguoja naujo nario į regioninę tarybą, siūloma aktualią informaciją siųsti Gintautui Bareikiui, Klaipėdos rajono savivaldybės atstovui atsakingam už kultūrą.

Trečiasis Mažosios Lietuvos tarybos posėdis įvyko spalio 13 d. nuotoliniu būdu. dalyvavo 13 Mažosios Lietuvos tarybos narių. Svečias - EKGT pirmininkė Dalia Urbanavičienė.

Svarstyta: 1. Dėl etnografinio Mažosios Lietuvos regiono heraldikos kūrimo tolimesnės eigos. 2. Dėl konkrečių pasiūlymų Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos šimtmečio sukakties programai(Klaipėdos miesto savivaldybės iniciatyva) ir galimybių įgyvendinti priemones 2021 m. 3. Dėl dalyvavimo Etninės kultūros plėtros valstybinės programos kūrime. 4. Dėl informacijos pateikimo apie posėdžių nutarimų įgyvendinimą: 4.1. Dėl rašto parengimo ir išsiuntimo EKGT , kad teiktų Švietimo ministerijai siūlymus dėl naujų ugdymo programų sudarymo siūlant įtraukti etninės kultūros pamokas; 4.2. Dėl iniciatyvų organizuoti susitikimus su regiono savivaldybių mokyklų vadovais dėl etninės kultūros situacijos švietimo įstaigose; 4.3. Dėl rašto išsiuntimo EKGT siūlant inicijuoti veiksmus, kad būtų atliktas tyrimas ir parengta „gyvųjų muziejų“ Lietuvoje koncepcija. 5. Kiti klausimai: 5.1.Dėl neinformatyvaus Mažosios Lietuvos regiono pristatymo EKGT tinklalapyje; 5.2. Dėl Etnokultūrinės kaimo turizmo sodybos konkurso.

Nutarta: 1.1. Visų regioninės tarybos narių vardu kreiptis į Lietuvos Respublikos Prezidentą su prašymu padėti įteisinti regiono pasirinktus heraldikos simbolius; 1.2. Kreipimosi tekstą kuria tarybos nariai S.Sodonis ir S.Pocytė. Tekstas derinamas su visais tarybos nariais. 2.1. Siūlyti savivaldybių institucijoms teikti paraiškas Lietuvos kultūros tarybai dėl projektų, skirtų Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 100-mečiui paminėti, finansavimo; 2.2. Tikslinti ir pildyti pateiktus regioninės tarybos narių siūlymus dėl Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 100-mečio paminėjimo priemonių plano sudarymo. 3. Pritarti EKGT siūlymams dėl Kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo politikos 2020-2024m. veiksmų plano koregavimo. 4.1. Pritarti EKGT siūlymui parengti pradinio ugdymo etninės kultūros programą; 4.2.Pritarti EKGT parengti kryptingą kvalifikacijos kėlimo etninės kultūros ugdymo srityje programą. Kreiptis į KU socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetą dėl klausimyno parengimo mokykloms (padėtų ruoštis olimpiadoms) ir pedagogų rengimo/informavimo integruojant etninę kultūrą ( atsakingos v.Griškevičienė, S.Pocytė, N.Sliužinskienė); 4.3. Siūlyti EKGT rasti būdų kaip paskatinti, pažymėti visus 2020 m. Etninės kultūros olimpiados respublikinio turo mokinius ir mokytojus; 4.4. EKGT pirmininkė D.Urbanavičienė informavo, kad klausimas dėl „gyvųjų muziejų“ koncepcijos Lietuvoje dar nesvarstytas. 5.1.Tarybos narės B.Servienė ir Z.Genienė pateiks siūlymus dėl etnografinio Mažosios Lietuvos regiono pristatymo tobulinimo EKGT svetainėje; 5.2. Apie Mažosios Lietuvos regioninės etninės kultūros globos tarybos siūlymus, ką reikėtų tobulinti organizuojant kaimo turizmo sodybų konkursą informuoti EKGT.

Suvalkijos (Sūduvos) regioninė etninės kultūros globos taryba

Pirmasis 2020 metų Suvalkijos (Sūduvos) tarybos posėdis įvyko vasario 18 d. nuotoliniu būdu.Dalyvavo 16 Suvalkijos (Sūduvos) tarybos narių ir EKGT pirmininkė Dalia Urbanavičienė.

Svarstyta: 1. Suvalkijos  (Sūduvos) regioninės tarybos 2019 m. ataskaita. 2.Suvalkijos  (Sūduvos)  regioninės tarybos 2020 m. veiklos plano patvirtinimas. 3. Tautodailės metų renginių planas. 4. Etninės kultūros olimpiados regioninio turo rezultatų aptarimas. 5.Etnografiškiausios kaimo turizmo sodybos konkurso organizavimas. 6. Kiti klausimai.

Nutarta: 1.Bendru sutarimu pritarti  Suvalkijos  (Sūduvos) regioninės tarybos  2019 m. veiklos ataskaitai. 2.Bendru sutarimu pritarti  ir patvirtinti Suvalkijos  (Sūduvos) regioninės tarybos  2020 m. veiklos planą. 3.1. Pritarti Lietuvos tautodailininkų sąjungos, Nacionalinio kultūros centro ir Nacionalinių muziejų respublikiniais Tautodailės metų renginiams. 3.2. Pritarti Kultūros tarybos paremtiems respublikiniams tradicinės puodininkystės ir taikomosios drožybos projektams – parodų ciklus surengti regione ir Lietuvoje. 3.3. Įpareigoti Regioninės tarybos narius informaciją apie Tautodailės metų renginius el.paštu atsiųsti V.Jazerskui. 4, Pasiūlyti EK olimpiadą skelbti pavasarį, kad moksleiviai turėtų daugiau laiko pasiruošti vaizdiniam ar amatų pristatymui parengti. 5. Skelbiant 2020 metų konkursą kreiptis į regiono seniūnijas, bendradarbiaujant su Kaimo turizmo asociacija surengti seminarą regiono sodybų savininkams.

Antrasis Suvalkijos (Sūduvos) tarybos posėdis įvyko gegužės 11 d. nuotoliniu būdu. Dalyvavo 17 Suvalikjos (Sūduvos tarybos narių.

Svarstyta: 1. Etnografiškiausios kaimo turizmo sodybos konkurso organizavimas. 2. Kiti klausimai.

Nutarta: 1. Įpareigoti V.Jazerską parengti ir išsiųsti kvietimą dalyvauti Etnografiškiausios kaimo turizmo sodybos konkurse regiono Savivaldybių seniūnijoms. 2. Regioninės tarybos nariai pasidalijo informacija apie eksponuojamas ir rengiamas parodas skirtas Tautodailės metams.

Trečiasis Suvalkijos (Sūduvos) tarybos posėdis įvyko rugsėjo 19 d. nuotoliniu būdu. Dalyvavo  17 šios tarybos narių.

Svarstyta: 1.Etnografiškiausios kaimo turizmo sodybos konkurso komisijos sudarymas. 2. Etninės kultūros olimpiados regioninio turo organizavimas.

Nutarta: 1. Patvirtinti 2020 metų Suvalkijos (Sūduvos) regioninės tarybos Etnografiškiausios kaimo turizmo sodybos konkurso komisiją: Rima Vasaitienė, komisijos pirmininkė, Laura Lukenskienė, Valentinas Jazerskas. 2. Įpareigoti Regioninės tarybos narius ir EKGT specialistą V.Jazerską paraginti savivaldybių Švietimo skyrius ir mokyklas pasirengti ir dalyvauti Etninės kultūros olimpiadoje.

Ketvirtasis Suvalikjos (Sūduvos) tarybos posėdis įvyko gruodžio 17 d. nuotoliniu būdu. Dalyvavo 13 šios tarybos narių ir EKGT pirmininkė Dalia Urbanavičienė.

Svarstyta: 1. Regioninės tarybos 2020 m. veiklos ataskaita. 2. Regioninės tarybos 2021 m. veikos planas.

Nutarta: 1.1. Bendru sutarimu pritarti  Suvalkijos  (Sūduvos) regioninės tarybos  2019 m. veiklos ataskaitos projektui. 1.2.  Įpareigoti Regioninės tarybos narius užpildyti ataskaitas ir iki 2021 m. sausio 4 d. el.paštu atsiųsti V.Jazerskui. 2. Įpareigoti Regioninės tarybos narius siūlymus planui iki 2021 m. sausio 11d. el.paštu atsiųsti V.Jazerskui.

X