Regioninių tarybų posėdžiai

Regioninių tarybų posėdžiai 2018 metais

EKGT teritoriniai padaliniai etnografiniuose regionuose – Aukštaitijos, Dzūkijos (Dainavos), Mažosios Lietuvos, Suvalkijos (Sūduvos) ir Žemaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos surengė 20 posėdžių: Aukštaitijos taryba surengė 3 posėdžius, Dzūkijos (Dainavos), Suvalkijos (Sūduvos) ir Mažosios Lietuvos regioninės tarybos surengė po 4 posėdžius, Žemaitijos taryba surengė 5 posėdžius. Tradiciškai buvo surengtas 1 bendras EKGT ir regioninių tarybų atstovų posėdis Kaune.

REGIONINIŲ TARYBŲ 2018 M. POSĖDŽIŲ PROTOKOLŲ SANTRAUKOS

Aukštaitijos regioninė etninės kultūros globos taryba

Pirmasis Aukštaitijos tarybos posėdis vyko 2018 m. vasario 28 d. Pasvalyje. Dalyvavo 18 Aukštaitijos tarybos narių, EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė, Pasvalio r. savivaldybės vicemeras P. Balčiūnas ir savivaldybės administracijos atstovai V. Gaspariūnaitė, T. Mikolajūnaitė, V. Stokienė, Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos  darbuotojai, Pasvalio krašto muziejaus darbuotojas Paulius Ramanauskas.

Svarstyta: 1. Pasvalio rajono Etninės kultūros plėtros programos įgyvendinimas. 2. Aukštaitijos tarybos 2018 m. veiklos planas. 3. Aukštaitijos tarybos veiklos tobulinimas. 4. Kiti klausimai.

Nutarta: 1.1. Skatinti dažnesnes folkloro kolektyvų šventes, o ne sceninius pasirodymus. 1.2. Didinti krašto etninės kultūros prieinamumą per virtualią erdvę – elektronines bibliotekas ir e-gidus. 1.3. Sprendžiant specialistų problemą, siūlyti savivaldybių muziejuose įdarbinti etninės kultūros specialistą. 1.4. Skatinti savivaldybių muziejuose vykstančias edukacines programas vesti tarmiškai. 1.5. Skatinti Pakruojo r. savivaldybę aktyviau dalyvauti ŽŪM finansuojamose programose. 1.6. Siūlyti, kad LKT etninės kultūros finansavimui skirtų didesnę kvotą. 1.7. Siūlyti, kad skatinant etnografinių kaimo turizmo sodybų verslą ŪM suteiktų PVM mokesčių lengvatas.  2.1. Papildyti Aukštaitijos tarybos 2018 m. veiklos planą priemone – surengti apklausą regione dėl privalomo pradinio etnokultūrinio ugdymo. 2.2. Pakoreguoti plane numatytą priemonę – rugsėjo mėnesį surengti bendrą visų regioninių tarybų posėdį. 2.3. Veiklos plane numatyti regiono etnokultūrinio e-gido sudarymo darbus. 2.4. Patvirtinti pakoreguotą Aukštaitijos 2018 m. veiklos planą. 3.1. Kreiptis į EKGT, kad ji parašytų raštus į Joniškio, Pakruojo, Radviliškio rajonų savivaldybių administracijas dėl naujo atstovo delegavimo į Aukštaitijos tarybą. 4.1. Jono Basanavičiaus premiją prilyginti nacionalinei premijai ir teikimą organizuoti vasario 16 d. kartu su kitomis Nacionalinėmis kultūros ir meno premijomis prezidentūroje. 4.2. Kitą posėdį surengti gegužės mėn. Kupiškyje.

Antrasis Aukštaitijos tarybos posėdis vyko 2018 m. gegužės 25 d. Kupiškyje. Dalyvavo 16 regioninės tarybos narių, EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė, Kupiškio rajono savivaldybės meras D. Bardauskas, savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja J. Trifeldienė, Kupiškio mokyklos „Varpelis“ mokytoja V. Kalamažnikienė, Kupiškio kultūros centro direktorė J. Janušonienė,  Kupiškio kultūros centro etninės kultūros skyriaus folkloristė D. Palionienė, Šepetos A. Adamkienės pagrindinės mokyklos mokytoja Z. Kumpelienė, Panevėžio „Romuva“ atstovas S. Jakeliūnas.

Svarstyta: 1. Etnokultūrinio ugdymo problemos Kupiškio rajone ir Šepetos A. Adamkienės pagrindinės mokyklos pavyzdys. 2. Etninės kultūros reikšmė šiuolaikinei krašto kultūrai.  3. Kupiškio rajono Etninės kultūros plėtros programos įgyvendinimas.

Nutarta: 1.1. Rekomenduoti regiono savivaldybėms rengti kasmet vaikų – liaudies kūrinių atlikėjų – konkursą „Tramtatulis“. 1.2. Skleisti gerąją Šepetos A. Adamkienės mokyklos etnokultūrinio ugdymo patirtį platinant moksleivių sukurtą vaizdo filmą apie etnokultūrinius projektus. 1.3. Skatinti jaunimo įtraukimą į etninės kultūros veiklas per Jaunimo romuvos klubų veiklas. 2.1. Skatinti ieškoti naujų, ne sceninių etninės kultūros raiškos formų. 2.2. Į etnokultūrinės veiklos procesus įtraukti kuo daugiau vietos bendruomenių. 3.1. Rengiant Etninės kultūros plėtros programas savivaldybėse didžiausią dėmesį skirtį vietos etnokultūriniam identitetui, jo išlaikymui ir tęstinumui. 3.2. Rengiant šventes jaunimui ir miesto gyventojams, derinti tradicijas ir naujų formų paieškas, kad etninė kultūra būtų šiuolaikiška ir patraukli kuo platesniam kultūros vartotojų ratui. 3.3. Siekti, kad bent vienas etninės kultūros reiškinys, labiausiai būdingas regiono savivaldybėms, būtų įrašytas į UNESCO nematerialaus paveldo sąrašą. 3.4. Rengiant Baltų vienybės dieną ar kitus etninės kultūros renginius, skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, ypač su regiono kaimynais latviais. 3.5. Įgyvendinant Kupiškio r. Etninės kultūros plėtros programą, ypatingą dėmesį skirti atminties ir kultūros paveldo institucijoms – krašto muziejams, bibliotekoms, kraštotyros draugijoms, kurios prisidėtų prie krašto etninio paveldo išsaugojimo ateičiai. 3.6. Akcentuoti vietos bendruomenių įtraukimą į savivaldybių  Etninės kultūros plėtros programų įgyvendinimą.

Trečiasis Aukštaitijos tarybos posėdis vyko 2018 m. lapkričio 8 d. Švenčionyse, Cirkliškio dvare. Dalyvavo 20 regioninės tarybos narių, EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė, EKGT pirmininko patarėjas V. Voveris, kiti EKGT administracijos nariai – Užsienio lietuvių bendruomenių ir etnografinių regionų koordinavimo skyriaus vedėja J. Eidikonienė, vyriausioji specialistė N. Balčiūnienė, vyriausioji specialistė Asta Žernienė, Švenčionių rajono savivaldybę atstovavo meras R. Klipčius ir Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė kultūrai M. Dikmonienė, taip pat dalyvavo Švenčionių r. turizmo ir verslo informacinio centro direktorė T. Kuznecova, Švenčionių profesinio rengimo centro profesinio mokymo skyriaus vedėja I. Dicevičienė, Švenčionių profesinio rengimo centro bibliotekos bibliotekininkė J. Ruslanienė, Sirvėtos regioninio parko vyriausiasis kraštotvarkininkas M. Semaška.

Svarstyta: 1. Etninės kultūros plėtros valstybinės programos 2019–2027 m. koncepcija (toliau – Programos koncepcija). 2. Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados (toliau – Olimpiada) organizaciniai klausimai. 3. Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis 2019“ (toliau – Konkursas „Sidabro vainikėlis“). 4. Kiti klausimai.

Nutarta: 1.1.  Supažindinti Aukštaitijos tarybos narius su Programos koncepcija ir skatinti regioninės tarybos narius teikti konkrečius pasiūlymus rengiamai Programai. 2.1. Pakartotinai išsiųsti savivaldybėms raštus dėl Olimpiados organizavimo. 2.2. Aukštaitijos regione sudaryti darbo grupę, rengiančią Olimpiados Aukštaitijos regioninį turą, temas ir užduotis. 3. 1. Surengti Utenos krašto konkursą „Sidabro vainikėlis“ Anykščiuose. 3.2. Pristatyti darbus konkurso organizatoriams į Anykščių kultūros centrą iki 2019-06-16. 3.3. Organizuoti baigiamąjį konkurso renginį 2019-04-25 Anykščių kultūros centre. 4. 1. Sudaryti sąrašą ir pateikti savivaldybėms rekomendacinio pobūdžio raštus dėl siūlomų narių Aukštaitijos tarybos naujai kadencijai. 4.2. Teikti pasiūlymą EKGT padidinti leistiną Aukštaitijos tarybos narių skaičių.

Ketvirtas Aukštaitijos tarybos posėdis vyko 2018 m. gruodžio 18 d. nuotoliniu būdu.

Svarstyta: Aukštaitijos tarybos 2019 m. veiklos prioritetai.

Nutarta: 1. Patvirtinti šiuos Aukštaitijos tarybos 2019 m. veiklos prioritetus: 1) Aukštaitijos regiono etninės savasties ir savivertės aktualizavimas bei Aukštaitijos regiono heraldinių ženklų akcentavimas; 2) Įvairiais etnokultūrinės veiklos būdais aktualizuoti Vietovardžių metus 2019-aisiais. 3) Vaikų ir jaunimo etnokultūrinio ugdymo plėtojimas visų lygių švietimo ir kultūros įstaigose.


Dzūkijos (Dainavos) regioninės etninės kultūros globos tarybos

Dzūkijos (Dainavos) tarybos pirmasis posėdis vyko 2018 m. kovo 16 d. Dargužių kaime, Varėnos rajone. Dalyvavo 22 regioninės tarybos nariai, EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė, Dargužių amatų centro direktorė S. Švedė.

Svarstyta: 1. Dargužių amatų centro veikla, kylančios problemos ir bendradarbiavimo galimybės. 2. Dzūkijos (Dainavos) tarybos narių sudėties keitimas. 3. Etnokultūrines tradicijas puoselėjančių kaimo turizmo sodybų gerosios patirties ir EKGT inicijuojamo Etnografiškiausios kaimo turizmo sodybos konkursas. 4. Su etnine kultūra susijusių objektų, mugių, švenčių, festivalių ir kitų renginių gido turizmo reikmėms sudarymas. 5. Etninės kultūros plėtros valstybinės programos 2019–2027 m. rengimo inicijavimas ir Etninės kultūros plėtros programų savivaldybėse būklė. 6. Administracinės-teritorinės reformos ir kitų regioninės politikos klausimai. 7. Dzūkijos (Dainavos) tarybos nuomonė apie Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos teikimo laiką ir vietą. 8. Kiti klausimai.

Nutarta: 1. Pateikti siūlymus dėl Dargužių amatų centro veiklos tobulinimo, kylančių problemų sprendimo ir bendradarbiavimo galimybių didinimo. 2. Pritarti siūlymui regioninės tarybos nariais patvirtinti Marių Galinį, Juozą Žitkauską, Dominyką Semionovę, Eglę Dambrauskienę ir Irutę Eidukonienę. 3. 1. Parengti siūlymus dėl etnokultūrines tradicijas puoselėjančių kaimo turizmo sodybų gerosios patirties sklaidos. 3.2. Siūlyti EKGT inicijuojamo Etnografiškiausios kaimo turizmo sodybos konkurso sąlygas rengti vadovaujantis etnografinių regionų principais, įtraukti į konkurso sąlygų redagavimą bei konkurso organizavimą Dzūkijos (Dainavos) tarybos narius. 4. Atsižvelgiant į EKGT administracijos parengtą su etnine kultūra susijusių objektų, mugių, švenčių, festivalių ir kitų renginių gido turizmo reikmėms bendrą formatą, papildyti gidą su dzūkiška etnine kultūra susijusiais renginiais, kuriuos pageidaujama viešinti. 5. Siūlyti numatyti Programai valstybės biudžeto tikslines lėšas jos priemonėms įgyvendinti. 6. Pritarti EKGT parengtam administracinės-teritorinės reformos modeliui ir kitiems siūlymams dėl regioninės politikos. 7. Siūlyti Premiją teikti vasario 16 d. kartu su kitomis Nacionalinėmis kultūros ir meno premijomis prezidentūroje. 8.1. Aptarti dizainerio J. Statkevičiaus sukurtus tautinius kostiumus mokykloms. 8.2. Išsirinkti metų pabaigoje Dzūkijos (Dainavos) regione aktyvius žmones, puoselėjančius etninę kultūrą ir juos apdovanoti.

Antrasis Dzūkijos (Dainavos) tarybos posėdis vyko 2018 m. birželio 28 d. virtualiai. Dalyvavo 22 regioninės tarybos nariai.

Svarstyta: 1. Tautodailininko pažymėjimų tobulinimas. 2. Žiūrų etnografinio ansamblio fenomenas ir reikšmė Dzūkijos regione. 3. Siūlymai dėl kandidatų į LKT Regionines tarybas. 4. Etnografinių regionų turistinių maršrutų pristatymas EKGT svetainėje. 5. EKGT svetainės skyrelis Etninė kultūra vaikams ir tėveliams.

Nutarta: 1. Kreiptis į LTS dėl tautodailininko pažymėjimo tobulinimo bei teikiamų privilegijų. 2. Pagal galimybes prisidėti prie Žiūrų ansamblio veiklos viešinimo. 3. Siūlyti Dzūkijos (Dainavos) tarybos pirmininkę O. Drobelienę kandidatu į LKT Regionines tarybas. 4. Pasinaudoti Dzūkijos (Dainavos) tarybos nario R. Povilaičio 2017 m. pateiktomis rekomendacijomis, kaip organizuoti „Piliakalnių (arba „Baltų tradicinės kultūros“) kelio“ akciją, įtraukiant tautodailininkų sodybų ar etnografinių kaimų ir šventviečių lankymą. 5. Pritarti EKGT svetainės skyrelio Etninė kultūra vaikams ir tėveliams turiniui bei siūlyti papildyti skyrelį poskyriais: „Lietuvių (baltų) mitologija ir tikėjimai“ (pristatant vaizdo įrašais, tekstais mitologines būtybes ir dievus), „Vaikų kūryba“ (pateikiant vaidybinius ir dokumentinius filmus bei siužetus), „Tradiciniai lietuvių liaudies žaidimai“.

Trečiasis Dzūkijos (Dainavos) regiono tarybos posėdis vyko 2018 m. spalio 24 d. Seime, Vilniuje. Dalyvavo 20 regioninės tarybos narių, EKGT pirmininkė D. Urbanavičienė, EKGT vyriausioji specialistė (Užsienio lietuvių bendruomenėms) N. Balčiūnienė, EKGT Užsienio lietuvių bendruomenių ir etnografinių regionų koordinavimo skyriaus vedėja J. Eidikonienė.

Svarstyta: 1. Olimpiados organizavimas. 2. Dzūkijos (Dainavos) tarybos veiklos viešinimas socialiniuose tinkluose. 3. Projekto „Meistrai ir pameistriai. Kryždirbystė Dzūkijoje.“ svarba šiandienos etninio paveldo kontekste. 4. Kiti klausimai.

Nutarta: 1. Sudaryti Olimpiados organizavimo regione darbo grupę: A. Plytninkaitė, L. Būdienė, N. Rasiulienė, R. Povilaitis. 2. Pasitarti su EKGT dėl Dzūkijos (Dainavos) tarybos veiklos viešinimo socialiniuose tinkluose ir pritarti siūlymui sukurti Dzūkijos tarybos facebook paskyrą regiono etninės kultūros sklaidai. 3. Vertinti projektą „Meistrai ir pameistriai. Kryždirbystė Dzūkijoje“ kaip reikšmingą šiandienos etninio paveldo kontekte, pagal galimybes prisidėti prie projekto sklaidos ir aktualizavimo, jei jis bus tęsiamas. 4. Surengti ketvirtąjį Dzūkijos (Dainavos) regiono tarybos posėdį Trakuose lapkričio 23 d.

Ketvirtasis Dzūkijos (Dainavos) tarybos posėdis vyko 2018 m. lapkričio 23 d. Trakų krašto kultūros ir amatų asociacijoje, Trakuose. Dalyvavo 19 regioninės tarybos narių, EGKT pirmininkė D. Urbanavičienė, pirmininkės pavaduotojas  ir LTS pirmininkas J. Rudzinskas, EKGT pirmininko patarėjas V. Voveris, EKGT Užsienio lietuvių bendruomenių ir etnografinių regionų koordinavimo skyriaus vedėja J. Eidikonienė, vyriausioji specialistė N. Balčiūnienė, Trakų rajono merė E. Rudelienė, Dargužių amatų centro direktorė S. Švedė ir duonos kepėja Miglė Dalgedaitė-Lučiūnė.

Svarstyta: 1. Trakų krašto kultūros ir amatų asociacijos veikla, kylančios problemos ir bendradarbiavimo galimybės. 2. Olimpiados organizavimas Dzūkijos regione. 3. Deleguojančių į Dzūkijos (Dainavos) tarybą narius naujai kadencijai institucijų sąrašas. 4. Dzūkijos vertybių įtraukimas į Nematerialaus kultūros paveldo sąvadą. 5. Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos laureatų pagerbimo renginys po Premijos įteikimo. 6. Dzūkų kalendoriaus 2019 m. pristatymas. 7. Kiti klausimai: Dzūkijos (Dainavos) regioninės tarybos veiklos viešinimas socialiniuose tinkluose, EKGT parengtas Atmintinų dienų įstatymo naujos redakcijos projektas, KM skiriamos premijos už nuopelnus etninės kultūros srityje ir kt.

Nutarta: 1. Teigiamai vertinti Trakų krašto kultūros ir amatų asociacijos veiklą, etninės kultūros pritaikymą edukaciniams bei turizmo tikslams. 2.1. Sudaryti Olimpiados pirmame etape dalyvaujančių Dzūkijos regiono mokyklų sąrašą, savivaldybėse vykstančių Olimpiados konkursų datas ir vietas. 2.2. Organizuoti Dzūkijos regiono Olimpiadą, nustatyti datą ir vietą. 3. Tikslinti deleguojančių į Dzūkijos (Dainavos) tarybą narius naujai kadencijai institucijų sąrašą. 4. Susipažinus su nematerialaus kultūros paveldo vertybių įtraukimo į Nematerialaus kultūros paveldo sąvadą turiniu ir sąlygomis, paremti pateiktas galimas iniciatyvas rengti aprašus. 5. Pritarti siūlymui, kad Premijos laureatų pagerbimo ir jų darbų paviešinimo renginys gali būti rengiamas Dzūkijos regione. 6. Vertinti Dzūkų kalendorių 2019 m. kaip reikšmingą ir prisidedantį prie Dzūkijos regiono tradicijų sklaidos. 7.1. Sukurti per mėnesį Dzūkijos (Dainavos) tarybos veiklos viešinimui skirtą socialinio tinklo Facebook paskyrą, kurią administruos EKGT specialistė Dzūkijos (Dainavos) regionui R. Galinienė. 7.2. Susipažinti su EKGT parengtu Atmintinų dienų įstatymo naujos redakcijos projektu, teikti papildomus siūlymus siūlymus įrašyti atmintinas datas, kurios svarbios Dzūkijos (Dainavos) regionui. 7.3. Išsamiau panagrinėti KM skiriamas premijas už nuopelnus etninės kultūros srityje.


Mažosios Lietuvos regioninės etninės kultūros globos tarybos

Pirmasis Mažosios Lietuvos tarybos posėdis vyko 2018 m. sausio 29 d. Klaipėdoje. Dalyvavo 15 regioninės tarybos narių ir EKGT pirmininkė Dalia Urbanavičienė.

Svarstyta: 1. Mažosios Lietuvos tarybos 2017 m. veiklos ataskaita. 2. Mažosios Lietuvos tarybos 2018 m. veiklos plano sudarymas. 3. Etninės kultūros srities problematikos ir sprendimo būdų, bendradarbiavimo kaitos būtinybė. 4. Kiti klausimai: 4.1. Regioninės tarybos narių, nedalyvaujančių Mažosios Lietuvos tarybos posėdžiuose, pašalinimas. 4.2. Siūlymų dėl administracinės-teritorinės reformos svarstymas, tobulinimas ir teikimas. 4.3. Kiti klausimai.

Nutarta: 1. Pritarti Mažosios Lietuvos tarybos pateiktai ataskaitai už 2017 metus. 2. Patvirtinti Mažosios Lietuvos tarybos 2018 m. veiklos planą. 3.1. Parengti siūlymus EKGT dėl regioninių tarybų nuostatų ir reglamento pakeitimo. 3.2. Pritarti EKGT siūlymams LKT dėl finansavimo etninės kultūros sričiai kvotų didinimo. 4.1. Kitame posėdyje diskutuoti dėl naujo nario įtraukimo į Mažosios Lietuvos tarybą. 4.2. Išsiaiškinti situaciją ir, esant poreikiui, organizuoti diskusiją dėl teikimo tobulinti administracinę-teritorinę reformą, pakviesti diskusijoje dalyvauti įvairių sričių atstovus. 4.3. Pritarti EKGT siūlymams dėl Heraldikos įstatymo pataisų būtinybės.

Antrasis Mažosios Lietuvos tarybos posėdis vyko 2018 m. kovo 16–22 d. nuotoliniu būdu. Dalyvavo 9 regioninės tarybos nariai.

Svarstyta. Dėl Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos teikimo datos ir vietos.

Nutarta: 1. Pritarti siūlymui Premiją teikti lapkričio 23 dieną. 2. Pritarti siūlymui Premijos įteikimą rengti Nacionaliniame muziejuje.

Trečiasis Mažosios Lietuvos tarybos posėdis vyko 2018 m. balandžio 5 d. Klaipėdoje. Dalyvavo 17 regioninės tarybos narių ir kviestiniai asmenys dr. doc. Istorikas Arūnas Baublys ir dailininkė Jūratė Bizauskienė.

Svarstyta: 1. Mažosios Lietuvos etnografinio regiono heraldikos projektų (alternatyvių variantų) pristatymas (pranešėjai Arūnas Baublys ir Jūratė Bizauskienė). 2. EKGT parengti Bendrųjų regioninių tarybų nuostatų ir Regioninės tarybos tipinio darbo reglamento projektai. 3. „Etninės kultūros būklės Lietuvos etnografiniuose regionuose kompleksiniai tyrimai“ – užduoties suformulavimas ir problematika. 4. Kiti klausimai: 4.1. Regioninės tarybos 2019 m. veiklos finansinės sąmatos sudarymas. 4.2. Lietuvos tautodailininkų sąjungos Mažosios Lietuvos skyriaus įkūrimo būtinybė.

Nutarta: 1. Atsižvelgus į Lietuvos Heraldikos komisijos pastabas, pateikti jai šešis paruoštus Mažosios Lietuvos etninio regiono herbo variantus su briedžio ir kurėno simbolika. 2. Pateikti EKGT raštą dėl svarstytų dokumentų projektų pakeitimo (atsakinga regioninės tarybos pirmininkė V. Griškevičienė). 3. Paruošti statistiką apie KU bakalauro ir magistro darbus, kuriuose pateikiama informacija apie Mažosios Lietuvos regiono etninės kultūros būklę (atsakinga regioninės tarybos narė R. Nabažaitė). 4.1. Pateikti iki balandžio 20 d.  EKGT numatytą Mažosios Lietuvos tarybos veiklai 2019 m. reikalingų lėšų sąmatą. 4.2. Į kitą posėdį pakviesti LTS pirmininką Joną Rudzinską.

Ketvirtasis Mažosios Lietuvos tarybos posėdis vyko 2018 m. lapkričio 6 d. Klaipėdoje. Dalyvavo 12 regioninės tarybos narių, LTS pirmininkas ir EKGT pirmininkės pavaduotojas Jonas Rudzinskas.

Svarstyta: 1. Mažosios Lietuvos regiono tautodailininkų iniciatyva dėl LTS skyriaus kūrimo regione. 2. Mažosios Lietuvos etnografinio regiono heraldikos sukūrimo situacija (pranešėja  V. Griškevičienė). 3. Pagrindinio ir vidurinio etninės kultūros bendrųjų programų įgyvendinimo Mažosios Lietuvos regiono bendrojo ugdymo mokyklose padėtis ir Olimpiados organizavimo klausimai (pranešėjai R. Jokubaitytė ir J. Rudzinskas). 4. Mažosios Lietuvos tarybos 2018 m. veiklos plano koregavimas (pranešėja V. Griškevičienė). 5. Kiti klausimai.

Nutarta: 1. Informuoti Birutę Servienę (šios idėjos iniciatorę) dėl Mažosios Lietuvos regiono LTS skyriaus/bendrijos steigimo situacijos. 2. Inicijuoti artimiausiu metu Mažosios Lietuvos regiono savivaldybių merų pasitarimą ir aptarti situaciją dalyvaujant Heraldikos kūrimo darbo grupės nariams, konsultantams, KU mokslininkams, dailininkei. 2.1. Kreiptis į EKGT dėl konkrečių bendradarbiavimo priemonių, kuriant etnografinio Mažosios Lietuvos regiono heraldiką. 2.2. Kreiptis į EKGT dėl kreipimosi į VTEK dėl galimai viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto, kuriant heraldikos simbolius. 2.3. Kreiptis į EKGT dėl siūlomų Heraldikos įstatymo pataisų. 3.1. Išplatinti regiono savivaldybėms R. Jokubaitytės pateiktą statistiką dėl pagrindinio ir vidurinio etninės kultūros bendrųjų programų įgyvendinimo regiono mokyklose. 3.2. Rekomenduoti savivaldybėms sudaryti konsultantų grupes, kurios konsultuotų savivaldybių Švietimo skyrių specialistus ir pedagogus Olimpiados organizavimo klausimais. 3.3. Organizuoti Olimpiados regioninį turą (atsakinga R. Jokubaitytė). 4. Pritarti Mažosios Lietuvos tarybos 2018 m. veiklos plano koregavimui. 5.1. Parengti deleguojančių institucijų į naujos kadencijos regioninę tarybą sąrašą 2019 m. pirmame posėdyje. 5.2. Informuoti EKGT dėl pasiūlymų Atmintinų dienų sąrašui, įtrauktam į EKGT parengtą Atmintinų dienų įstatymo naujos redakcijos projektą.

Suvalkijos (Sūduvos) regioninės etninės kultūros globos tarybos

Pirmasis Suvalkijos (Sūduvos) tarybos posėdis vyko 2018 m. sausio 18 d.  Marijampolės kultūros centre. Dalyvavo 14 Suvalkijos (Sūduvos) regioninės tarybos narių.

Svarstyta: 1. Suvalkijos (Sūduvos) tarybos 2017 m. veiklos ataskaita. 2. Regioninės tarybos 2018 m. veiklos planas. 3. EKGT pirmininkės D. Urbanavičienės pranešimas „Lietuvos dabartinės regionalizacijos trūkumai ir siūlomas naujas modelis“.  4. Regioninės tarybos atnaujinimas.

Nutarta: 1. Patvirtinti Suvalkijos (Sūduvos) tarybos 2017 m. veiklos ataskaitai 2. Bendru sutarimu patvirtinti Suvalkijos (Sūduvos) tarybos 2018 m. veiklos planą 3. Pritarti D. Urbanavičienės pranešimui „Lietuvos dabartinės regionalizacijos trūkumai ir siūlomas naujas modelis“. 4. Kreiptis ir pakviesti Kazlų Rūdos ir Vilkaviškio savivaldybes ir nevyriausybines organizacijas deleguoti naujus narius į Suvalkijos (Sūduvos) tarybą.  

2018 m. kovo 22 d. atlikta Suvalkijos (Sūduvos) tarybos narių apklausa dėl Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos teikimo datos ir vietos.

Nutarta: Siūlyti Jono Basanavičiaus premiją teikti vasario 16 d. kartu su kitomis Nacionalinėmis kultūros ir meno premijomis prezidentūroje.

Antrasis Suvalkijos (Sūduvos) tarybos posėdis vyko 2018 m. kovo 29 d. Zanavykų muziejuje, Lukšiuose Šakių rajone. Dalyvavo 10 Suvalkijos (Sūduvos) tarybos narių,  EKGT pirmininkė Dalia Urbanavičienė ir kandidatės į Suvalkijos (Sūduvos) tarybos nares – Dalia Venckienė, Birutė Kerušauskienė, Virginija Armanavičienė, Rimutė Gagienė.  

Svarstyta: 1. Naujų Suvalkijos (Sūduvos) tarybos narių tvirtinimas. 2. Etninės kultūros trūkumas „Marijampolės – kultūros sostinės“ renginių programoje. 3. Zanavykų muziejaus įkūrimo 90-mečio renginys. 4. Valstybės 100-mečio Dainų šventės ir moksleivių konkurso „Sidabro vainikėlio“ tautodailės parodų rengimas. 5. Etnokultūrines tradicijas puoselėjančių kaimo turizmo sodybų gerosios patirties ir EKGT inicijuojamo Etnografiškiausios kaimo turizmo sodybos konkurso organizavimas. 6. Su etnine kultūra susijusių objektų, mugių, švenčių, festivalių ir kitų renginių gido turizmo reikmėms sudarymas. 7. Kiti klausimai: Dėl valstybinės Etninės kultūros plėtros programos naujo etapo rengimo inicijavimo ir Etninės kultūros plėtros programų savivaldybėse būklės.

Nutarta: 1. Pritarti Suvalkijos (Sūduvos) tarybos naujų narių kandidatūroms ir kreiptis į EKGT dėl jų patvirtinimo. 2. Kreiptis į Marijampolės savivaldybės merę, rekomenduojant papildyti Marijampolės kultūros sostinės programą etninės kultūros renginiais. 3. Pakviesti Suvalkijos (Sūduvos) tarybos narius teikti siūlymus Zanavykų muziejaus įkūrimo 90-mečio renginio programai. 4. Pagal poreikį organizuoti teorinius-praktinius seminarus moksleiviams ir mokytojams regiono mokyklose. 5.  Inicijuoti informacijos apie kaimo turizmo sodybas regione rinkimą ir sąrašų sudarymą pagal būsimą Etnografiškiausios kaimo turizmo sodybos konkurso nuostatų aprašą, surinktą informaciją skelbti EKGT tinklapyje. 6. Rinkti ir sisteminti informaciją apie regione rengiamas muges, šventes, festivalius, rengti gidą ir jį teikti skelbimui EKGT tinklapyje.

Trečiasis Suvalkijos (Sūduvos) tarybos posėdis vyko 2018 m. spalio 30 d. Prienų kultūros centre, Prienuose.  Jame dalyvavo 14 Suvalkijos (Sūduvos) tarybos narių.

Svarstyta: 1. Lietuvos moksleivių etninės kultūros olimpiados organizavimas. 2. Pagrindinio ir vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrųjų programų įgyvendinimo Sūduvos regione apžvalga. 3. Siūlymai EKGT internetinei svetainei rengiamam „Legendinių vietų sąrašui“ dėl papildymo Sūduvos regiono objektais. 4. Pasaulio lietuvių metų 2019-aisiais renginiai. 5. Suvalkijoje (Sūduvoje) veikiančių valstybės institucijų ir visuomeninių organizacijų, susijusių su etninės kultūros plėtra, sąrašo atnaujinimas.

Nutarta: 1.1. Regioninės tarybos nariams aktyviai dalyvauti Olimpiados organizavime savivaldybėse, teikti siūlymus Olimpiados testams. 1.2. Patvirtinti Suvalkijos (Sūduvos) tarybos Švietimo ir mokslo darbo grupę: Rimą Vasaitienę, Dalią Venskienę ir Viliją Kepežinskienę. 1.3. Rekomenduoti savivaldybėms surengti pirmąjį Olimpiados etapą gruodžio 12 d. 2. Pritarti EKGT kryptingam darbui siekiant patvirtinti Etninę kultūrą, kaip dėstomąjį dalyką. 3. 3. Teikti siūlymus EKGT internetinės svetainės papildymui Sūduvos regiono „Legendinių vietų sąrašu“. 4. Teikti etnokultūrinius projektus Pasaulio lietuvių metams. 5. Įpareigoti Regioninės tarybos narius surinkti ir pateikti el. paštu informaciją apie regione veikiančias valstybės institucijas ir visuomenines organizacijas, susijusias su etninės kultūros plėtra.

Ketvirtasis Suvalkijos (Sūduvos) tarybos posėdis įvyko 2018 m. gruodžio 19 d. Stakliškėse Prienų rajone. Dalyvavo 15 Suvalkijos (Sūduvos) regioninės tarybos narių, EKGT pirmininkė Dalia Urbanavičienė, EKGT pirmininkės patarėjas Valdas Voveris. 

Svarstyta: 1. Olimpiados I turo Suvalkijos (Sūduvos) regiono savivaldybėse rezultatai. 2. Olimpiados regioninio (II-ojo) turo Suvalkijoje (Sūduvoje) organizavimas. 3. Suvalkijos (Sūduvos) tarybos 2018 m. veiklos ataskaitos rengimas. 4.  Suvalkijos (Sūduvos) tarybos 2019 m. veiklos plano rengimas.

Nutarta: 1. Atsižvelgiant į Olimpiados I turos rezultatus, ateityje naudotis EKGT pasiūlytais testais ir kūrybinės raiškos vertinimo lentele. 2. Kreiptis į Marijampolės ir Prienų rajono savivaldybių Švietimo skyrius, kviečiant bendradarbiauti, organizuojant regioninį Olimpiados turą 2019 m. sausio mėnesį. 3. Įpareigoti narius ataskaitas regioninės tarybos 2018 m. ataskaitai siųsti EKGT vyr. specialistui V. Jazerskui el. paštu. 4. Pakviesti regioninės tarybos narius paruošti siūlymus Suvalkijos (Sūduvos) tarybos 2019 m. veiklos planui iki kito regioninės tarybos posėdžio. 5. Patvirtinti pataisytą ir papildytą deleguojančiųjų į Suvalkijos (Sūduvos) tarybos organizacijų sąrašą, pateikti jį EKGT. 6. Kiti klausimai: R.Vasaitienė pakviečia 2019 m. sausio 24 d. 15 val. dalyvauti Zanavykų muziejaus leidinio „Tekstilės lobiai Zanavykų krašto bažnyčiose“ pristatyme, kuris vyks Zanavykų muziejuje.


Žemaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos

Pirmasis Žemaitijos tarybos posėdis įvyko 2018 m. vasario mėn. 8 d. Plungės rajone, Beržore. Jame dalyvavo 14 Žemaitijos tarybos narių ir 2 svečiai.

Svarstyta: 1. Žemaitijos regiono 2017 metais nusipelniusių etninės kultūros puoselėtojų pagerbimo šventė. 2. Simono Daukanto metų renginiai Žemaitijos regione. 3. Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio renginiai Žemaitijos regione. 4. Juozo Pabrėžos mokslo monografijos „Žemaičių kalba ir rašyba“ pristatymas. 5. Marijos Striaukienės turizmo sodybos veiklos pristatymas. 6. Kiti klausimai: D. Urbanavičienės parengtas Lietuvos administracinės reformos modelis; „Tramtatulio akademija“ Žemaitijoje.

Nutarta: 1.1. Paskelbti labiausiai žemaitiškas etninės kultūros tradicijas 2017 m. puoselėjusiais: 1) Kulių kultūros centro folkloro ansamblį „Vaisgamta“ bei jo vadovus Mirgą ir Audronį Gulbinskius (Plungės r.); 2) Beržinių šeimą (Telšiai); 3) Žemaitijos nacionalinio parko lietuviško ritinio komandą „Plateliai“; 4) Žemaitijos visuomeninį veikėją Eduardą Butą (Mažeikiai); 5) kraštotyrininkę Lionę  Gulbinaitę (Gruzdžiai, Šiaulių r.); 6) laivadirbį, tradicinių amatų meistrą Vaidotą Bliudžių (Švėkšna); 7) visuomenininką, žemaičių kalbos puoselėtoją Zenoną Levickį (Šilalės r.); 8) folkloristą, mokytoją Dobilą Jušką (Ariogala, Raseinių r.), 9) Eržvilko seniūną, visuomenininką Gintarą Kasputį (Eržvilkas, Jurbarko r.). 1.2. Nutarti nuotoliniu būdu iki kovo 20 d., kur rengti etnokultūros puoselėtojų pagerbimo šventę. 2.1. Įpareigoti S. Dacienę parengti Simono Daukanto metams skirtų Žemaitijos regiono renginių gidą. 2.2. Inicijuoti Simono Daukanto tekstų skaitymus su karinių-istorinių dainų intarpais. 2.3. Tarpininkauti rengiant Simono Daukanto metams skirtą tautodailės parodą-konkursą. 2.4. Siekti, kad Vyriausybė skelbiamiems svarbiems metams paminėti skirtų finansavimą regionams, finansinę naštą neužkraunant vien savivaldybėms. 2.5. Organizuoti rudenį Žemaitijos tarybos posėdį Žemaičių Kalvarijoje. 3.1. Prisidėti kiekvienam regioninės tarybos nariui savo iniciatyva prie Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio renginių įgyvendinimo, skleisti informaciją. 3.2. Tarpininkauti rengiant ir pristatant leidinį „Žemaičių savastys. III dalis“. 3.3. Surengti posėdį ir aptarti Žemaitijos atmintinų 2019 metų Vyriausybės veiksmų plano situaciją. 4. 1. Skleisti informaciją apie monografiją „Žemaičių kalba ir rašyba“, inicijuoti jos pristatymus kituose rajonuose. 5.1. Įpareigoti S. Dacienę tarpininkauti kaimo turizmo sodybų apželdinimo klausimais, pasitelkiant tradicinio kraštovaizdžio specialistus. 5.2. Nustačius platesnį tradicinio kraštovaizdžio specialistų konsultacijų poreikį, organizuoti seminarą regione. 5. 3. Bendradarbiauti ir skleisti informaciją apie kaimo turizmo sodybą „Pas tėvukus“ ir kitas sodybas, puoselėjančias Žemaitijos regiono išplanavimo, kulinarinio ir kito kultūros paveldo tradicijas. 6.1. Siūlyti aptartą EKGT pirmininkės D. Urbanavičienės parengtą Lietuvos administracinės reformos modelį teikti, kai bus aiški Vyriausybės pozicija dėl regionų reformos, tiksliau apibrėžti visų savivaldos lygių veiklos kompetencijos, žmogiški ir finansiniai resursai. 6.2. Inicijuoti diskusijas (apskritą stalą) dėl regioninės reformos su VRM. 7. Regioninei tarybai tarpininkauti organizuojant mokymus „Tramtatulio akademija“, kviesti į juos mažiau aktyvių rajonų auklėtojus, mokytojus, ansamblių vadovus.

Antrasis Žemaitijos tarybos posėdis įvyko 2018 m. kovo 20 d. nuotoliniu būdu. Jame dalyvavo 11 Žemaitijos tarybos narių.

Svarstyta: 1. Nacionalinės J. Basanavičiaus premijos teikimo datos ir laiko skyrimas.

Nutarta: 1. Žemaitijos tarybos narių daugumos nuomone J. Basanavičiaus premija turi būti įteikta vasario 16 d. kartu su kitomis Nacionalinėmis kultūros ir meno premijomis prezidentūroje.

Trečiasis Žemaitijos tarybos posėdis įvyko 2018 m. gegužės mėn. 10 d. Jurbarko rajone, Bebirvų kaime. Jame dalyvavo 11 Žemaitijos tarybos narių, EKGT pirmininkė Dalia Urbanavičienė ir 2 svečiai.

Svarstyta: 1. Seimo paskelbtų Žemaitijos metų 2019-aisiais įgyvendinimo plano rengimo inicijavimas. 2. Su etnine kultūra susijusių objektų, mugių, švenčių, festivalių ir kitų renginių gido turizmo reikmėms sudarymas. 3. Etninės kultūros ugdymo plėtros ir Rūtos Vildžiūnienės mokomųjų knygų pristatymas. 4. Etnokultūrines tradicijas puoselėjančių kaimo turizmo sodybų gerosios patirties ir EKGT inicijuojamo Etnografiškiausios kaimo turizmo sodybos konkursas. 5. Kaimo turizmo sodybos „Dvaras Bebirva“ pristatymas. 6. Kiti klausimai: dėl Simono Daukanto metų programos priemonių įgyvendinimo.

Nutarta: 1.1. Inicijuoti susitikimą su AM ir kitomis ministerijomis dėl informacinių stendų įrengimo Žemaitijoje prie kultūros paveldo objektų.  2.1. Sudaryti su etnine kultūra susijusių objektų, mugių, švenčių, festivalių ir kitų renginių gidą turizmo reikmėms pagal etnografinius regionus. 2.2. Sudaryto gido sąrašą atsiųsti regioninėms tarybos patikslinimui, suderinimui. 3.1. Skleisti informaciją apie EKGT rengiamą konferenciją „Etninės kultūros ugdymo padėtis Lietuvoje ir siekiamybė“. 3.2. Skleisti informaciją ir tarpininkauti platinant R. Vildžiūnienės knygas „Gyvenu, kai dainuoju“, „Toli mano giminėlė“. 4. 1. Skleisti informaciją apie kaimo turizmo sodybos „Dvaras Bebirva“ indėlį į etninės kultūros plėtrą. 4.2. Tarpininkauti organizuojant Etnografiškiausios kaimo turizmo sodybos konkursą. 5. 1. Įpareigoti S. Dacienę dar kartą kreiptis į LTS skyrius dėl respublikinės parodos, skirtos Simonui Daukantui atminti, parodą surengti 2018 metų pabaigoje.

Ketvirtasis Žemaitijos tarybos posėdis įvyko 2018 m. rugsėjo 21 d. Klaipėdoje. Jame dalyvavo 15 Žemaitijos tarybos narių, EKGT pirmininkė Dalia Urbanavičienė

Svarstyta: 1. Žemaitijos regiono metų 2019-aisiais aktualijos. 2. Teorinių – praktinių mokymų „Tramtatulio akademija“ organizavimas. 3. Žemaitijos mokyklų apklausos, kaip įgyvendinamos bendrosios etninės kultūros pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos, rezultatai. 4. Konferencija, skirta Kretingos rajono etnokultūros švietimo ir kultūros darbuotojams. 5. Konferencija, skirta Simonui Daukantui Skuode. 6. Kiti klausimai: 1) Tradicinių šokių tyrinėtojų pasaulinio simpoziumo organizavimas Klaipėdoje 2020 m.; 2) Paskutinis 2018 metų Žemaitijos tarybos posėdis.

Nutarta:  1.1. Įpareigoti EKGT suderinti ir pateikti pasiūlymus dėl Žemaitijos metų baigiamojo renginio. 2.1. Tarpininkauti rengiant teorinius ir praktinius folkloro mokymus „Tramtatulio“ akademija“. 3.1. Įpareigoti S. Dacienę parengti Žemaitijos regiono pagrindinio ugdymo EK bendrosios programos įgyvendinimo analizę iki spalio 1 d. 4.1. Tarpininkauti ir skleisti informaciją apie Kretingos r. švietimo ir kultūros darbuotojams 2019 m. organizuojamą seminarą ir konferenciją Kretingoje. 5. 1. Dalyvauti Simonui Daukantui skirtoje konferencijoje lapkričio 7 d. Skuode. 5.2. Tarpininkauti organizuojant III Respublikinę taikomosios tautodailės parodą – konkursą „Iš Džiugo sakmių“, skirtą Simono Daukanto metams. 6. 1. Pritarti EKGT pirmininkės D. Urbanavičienės iniciatyvai 2020 m. Klaipėdoje surengti tradicinių šokių tyrinėtojų pasaulinį simpoziumą. 6.2. Sekantį Žemaitijos tarybos posėdį surengti lapkričio 30 d. Žemaičių Kalvarijoje.

Penktasis Žemaitijos tarybos posėdis įvyko 2018 m. gruodžio 11 d. Telšiuose. Jame dalyvavo 12 Žemaitijos tarybos narių, EKGT pirmininkė Dalia Urbanavičienė ir kiti EKGT administracijos nariai.

Svarstyta: 1. Žemaitijos tarybos 2018 m. veiklos ataskaitos rengimas. 2. Žemaitijos tarybos 2019 m. veiklos plano rengimas. 3. Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados etnografinių regionų turo Žemaitijoje organizavimas. 4. EKGT tinklalapio skyriaus „Legendinių vietų sąrašas“ rengimas. 5. Žemaitijos tarybos 2019–2022 m. kadencijai sudarymas. 6. Žemaitijos metais 2019 m. planuojamos etnokultūrinės vaikų stovyklos. 7. Istorinių vietovardžių išsaugojimas Žemaitijoje.

Nutarta: 1.1. Pasiūlymus dėl Žemaitijos tarybos veiklos 2018 m. ataskaitos parengimo siųsti S. Dacienei iki sausio 15 d. 1.2. Žemaitijos tarybos veiklos ataskaitą parengti iki sausio 28 d. 2.1. Pasiūlymus dėl Žemaitijos tarybos 2019 m. veiklos plano parengimo siųsti S. Dacienei iki sausio 22 d. 2.2. Žemaitijos tarybos 2019 m. veiklos planą parengti iki sausio 31 d. 3.1. Surengti Olimpiados II etapą 2019-02-27 Telšiuose. 3.2. Patvirtinti Olimpiados II etapo vertinimo komisiją: V. Rudavičienė, A. Kuprelytė, A. Pagarauskaitė, D. Kanclerė ir S. Dacienė, komisijos pirmininke paskirti Virginiją Rudavičienę. 4. Teikti informaciją EKGT tinklalapio skyriaus „Legendinių vietų sąrašas“ papildymui. 5. Pasiūlymus dėl Žemaitijos tarybos naujos kadencijos sudarymo siųsti S. Dacienei iki sausio 31 d. 6. Įpareigoti S. Dacienę parengti Žemaitijos regione vykstančių etninio kultūrinio ugdymo vaikų stovyklų sąrašą. 7.1. Teikti siūlymus EKGT dėl Vietovardžių išsaugojimo gairių parengimo. 7.2. Įpareigoti S. Dacienę sudaryti sąrašą žmonių, kurie aktyviai prisideda prie Žemaitijos vietovardžių saugojimo. 


Bendras EKGT ir regioninių tarybų posėdis, įvyko 2018 m. spalio 5 d. Kaune. Dalyvavo 6 Tarybos nariai, 4 Aukštaitijos regioninės EKGT nariai; 6 Dzūkijos (Dainavos) regioninės EKGT nariai; 1 Mažosios Lietuvos regioninės EKGT narys; 10 Suvalkijos (Sūduvos) regioninės EKGT narių; 5 Žemaitijos regioninės EKGT nariai; 10 EKGT administracijos darbuotojų; svečiai: Kauno tautinės kultūros centro direktorė Vilija Kepežinskienė, Kauno TKC darbuotojai; Seimo narys Mindaugas Puidokas. 

Svarstyta: 1. Kauno Tautinės kultūros centro geroji patirtis etnokultūrinio neformalaus ugdymo srityje. 2. EKGT ir jos regioninių tarybų vykdytos mokyklų apklausos apie Etninės kultūros pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimą rezultatai. 3. Kliūtys ir galimybės neformalaus etnokultūrinio ugdymo plėtrai. 4. Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados rengimas. 5. Etninės kultūros projektų finansavimas iš Kultūros rėmimo fondo lėšų per Lietuvos kultūros tarybą. 6. Etninės kultūros plėtros valstybinės programos 2019–2027 m. (toliau – Programa) rengimas.

Nutarta: 1.1. Kauno tautinės kultūros centro gerąja patirtimi pasidalinti EKGT svetainėje; 1.2. Kreiptis į Kauno miesto savivaldybę siūlant stiprinti Kauno tautinės kultūros centrą; 1.3. Inicijuoti etninės kultūros centrų atgaivinimą. 2.1. Tyrimą praplėsti Vilniaus mieste, pakartotinai kreipiantis į mokyklas, kurios anketų neužpildė. 2.2. Tyrimo klausimyną papildyti pagal išsakytas pastabas (įtraukiant papildomus kiekybinius ir kokybinius klausimus) ir tyrimą etnografiniuose regionuose pratęsti kitais metais pagal Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos programą. 2.3. Siūlyti ŠMM, kad kiekvienoje mokykloje privaloma tvarka dirbtų bent vienas pedagogas, turintis etnokultūrinių kompetencijų. 2.4. Kelti klausimą dėl etnokultūrinių kursų pedagogams organizavimo, bendradarbiaujant su LEKUS. 2.5. Siūlyti ŠMM įsteigti ministro patarėjo etninės kultūros ugdymo klausimais pareigybę. 2.6. Siekti, kad ŠMM patvirtintų Etninės kultūros ugdymo sampratą. 3. Inicijuoti etnokultūrinio išprusimo seminarus švietimo įstaigų vadovams. 4. Rengtis etninės kultūros olimpiados organizavimui. 5.1. Skatinti regionų etnokultūrininkus pretenduoti į šiuo metu formuojamas LKT regionines tarybas. 5.2. Viešai analizuoti Estijos, Latvijos ir kitų šalių kultūros projektų finansavimo modelius. 5.3. Rengti siūlymą dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo keitimo, siūlant pakeisti etninės kultūros globos funkciją iš savivaldybių savarankiškos į valstybės deleguotą. 6. Teikti siūlymus dėl Etninės kultūros plėtros valstybinės programos 2019–2027 m. koncepcijos projekto tobulinimo.

X