Regioninių tarybų posėdžiai

Regioninių tarybų posėdžiai 2017 metais

2017 m. EKGT teritoriniai padaliniai etnografiniuose regionuose – Aukštaitijos, Žemaitijos, Dzūkijos (Dainavos), Suvalkijos (Sūduvos) ir Mažosios Lietuvos regioninės etninės kultūros globos tarybos – surengė 21 posėdį: Aukštaitijos taryba surengė 3 posėdžius, Dzūkijos (Dainavos), Suvalkijos (Sūduvos) ir Žemaitijos regioninės tarybos surengė po 4, Mažosios Lietuvos taryba – 5 posėdžius. Įvyko vienas papildomas bendras regioninių tarybų atstovų posėdis Papilėje (Akmenės r.).

Aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos 2017 m. protokolų santraukos

Pirmasis Aukštaitijos tarybos posėdis vyko 2017 m. vasario 22 d. Žasliuose, Kaišiadorių r.  Dalyvavo 16 regioninės tarybos narių ir svečiai: D. Urbonienė (Utenos tradicinių amatų centras „Svirnas“), R. Lukminienė (Kėdainių krašto muziejaus tradicinių amatų centras), R. Galiauskas (Upytės tradicinių amatų centras), M. Karčemarskas (Arklio muziejaus tradicinių amatų centras), I. Grabijonienė (Žaslių tradicinių amatų centras), O. Lukoševičius (Kaišiadorių krašto muziejus).

Svarstyta: 1. Etninės kultūros plėtros programa Kaišiadorių rajone. 2. Materialaus ir nematerialaus etninės kultūros paveldo fiksavimas ir sklaida Kaišiadorių rajone. 3. Regiono amatų centrų veiklos problemos. 4. Regioninės tarybos 2017 m. veiklos prioritetai. 5. Regioninės tarybos 2017 m. veiklos planas. 6. Regioninės tarybos pirmininko ataskaita. 7. Regioninės tarybos pirmininko rinkimas. 8. Kiti klausimai.

Nutarta: 1.1. Kreiptis į Etninės kultūros globos tarybą dėl privalomo neformalaus etnokultūrinio ugdymo 5–8 ir 9–12 klasėse. 1.2. Inicijuoti, kad EKGT kreiptųsi į Savivaldybių asociaciją dėl etninės kultūros specialisto etato savivaldybių administracijose. 2.1. Tautinio kostiumo metais skleisti žinią apie Kaišiadorių krašto muziejaus parengtus filmukus apie šio krašto drabužio istoriją, nešioseną. 2.2. Skatinti kitus krašto muziejus pagal istorinę medžiagą rekonstruoti būtent savo krašto tautinį kostiumą. 2.3. Raginti regiono folkloro kolektyvus siekti tautinio kostiumo individualumo. 3.1. Per amatų centrus skatinti tradicinių meistrų ir jų darbų sertifikavimo procesą. 3.2. Skatinti tradicinio audimo amato puoselėjimą regione. 4. Suredaguoti 2 punktą taip: „Pagarbos aukštaitiškam tautiniam kostiumui ugdymas bei tautinio kostiumo dėvėsenos pažinimo ir sklaidos skatinimas“. 5.1. Iki kovo 1 d. siųsti regiono tarybos specialistei redakcines pastabas ir pasiūlymus. 5.2. Atsižvelgus į visus pasiūlymus patvirtinti Regioninės tarybos 2017 m. veiklos planą. 6. Patvirtinti regioninės tarybos pirmininkės 2014–2016 m. veiklos ataskaitą. 7. Aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos pirmininke 2017–2019 m. kadencijai patvirtinti Zitą Mackevičienę. 8. Kitą regioninės tarybos posėdį organizuoti Lietuvos nacionalinio kultūros centro rengiamo seminaro Kernavėje metu, t. y. gegužės 10 d.

Antrasis Aukštaitijos tarybos posėdis vyko 2017 m. lapkričio 8 d. Jonavoje. Dalyvavo 22 regioninės tarybos nariai ir svečiai: E. Sabutis (Jonavos r. savivaldybės meras), D. Petrikėnienė (Jonavos krašto muziejaus direktorė), J. Serapienė (Jonavos kultūros centro direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai), R. Lukminienė (Kėdainių krašto muziejaus tradicinių amatų centro vadovė), O. Lukoševičius (Kaišiadorių krašto muziejaus direktorius), N. Adukonienė (Kaišiadorių krašto muziejaus vyr. fondų saugotoja), L. Medzevičienė (Kaišiadorių savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjos patarėja), G. Rachmančiukienė (Pasvalio krašto muziejaus turizmo vadybininkė).

Svarstyta: 1. Etnokultūrinis ugdymas ieškant jungčių tarp Jonavos rajono mokyklų ir Jonavos krašto muziejaus. 2. Jonavos krašto muziejaus etninė veikla: edukacinės programos, etnografinės ekspedicijos, tautodailininkų veiklos pristatymas. 3. Jonavos kultūros centro veiklos, puoselėjančios etninę kultūrą: renginiai, šventės, festivaliai, kolektyvai, pavieniai atlikėjai. 4. Tautinio kostiumo ir Piliakalnių metų rezultatai regione. 5. Regioninės tarybos atstovo rinkimas į EKGT 2018–2022 m. kadencijai. 6. Geriausiai tradicijas puoselėjančių seniūnijų vertinimas ir atranka į respublikinį turą. 7. Kandidatų apdovanojimas regioninių tarybų įsteigimo 15-os metų proga. 8. Kiti klausimai.

Nutarta: 1. Persiųsti pranešimo skaidres regioninės tarybos nariams ir paskleisti gerąją bendradarbiavimo su švietimo įstaigomis patirtį regiono krašto muziejams. 2. Skatinti krašto muziejus rengti edukacines programas pagal autentišką ekspedicijų savo krašte metu užrašytą medžiagą. 2.1. Skatinti krašto muziejus, kultūros centrus kuo daugiau turiningų etninės krypties edukacinių projektų teikti LKT. 3. Skleisti gerąją patirtį, kaip organizuojant etninę veiklą kultūros centruose derinti senąsias tradicijas ir ieškoti naujų tradicijos interpretacijų, kurios pritrauktų jaunimą. 4. Prioritetų 3 punktą formuluoti taip: „Aukštaičių tautinio kostiumo devėsenos pažinimo ir sklaidos skatinimas“. 5. Nuo Aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos į naujos kadencijos EKGT deleguoti Zitą Mackevičienę. 6. Iki lapkričio 15 d. atsiųsti vertinimo balus pagal balų skaičiavimo lentelę. 7. Pritarti pasiūlytiems apdovanoti kandidatams, pakviesti juos į bendrą regioninių tarybų posėdį Papilėje. 8. Gruodžio mėn. skelbti internetinį posėdį veiklos rezultatams aptarti ir 2018 metų prioritetams suformuluoti. Regioninės tarybos posėdis baigiamas ekskursija po Jonavos krašto muziejų ir Jonavos miestą. Posėdis baigiamas edukacine programa, skirta susipažinti su tautinio paveldo vyndarystės programa kaimo turizmo sodyboje „Vilkolė“.

Trečiasis Aukštaitijos tarybos posėdis vyko 2017 m. gruodžio 18 d. Panevėžyje. Dalyvavo 24 regioninės tarybos nariai.

Svarstyta: 1. Regioninės tarybos 2018 m. veiklos prioritetai. 2. Regioninės tarybos 2018 m. prioritetų sklaida.

Nutarta: 1. Pritarti Aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos 2018 m. veiklos prioritetams: Aukštaitijos regiono etninės savasties ir savivertės aktualizavimas, Lietuvos valstybės 100-mečio aktualizavimas įvairiais etnokultūrinės veiklos būdais, etnokultūrinio ugdymo visų lygių švietimo įstaigose plėtojimas, folklorinio judėjimo stiprinimas regione. 2. Patvirtintus regioninės tarybos prioritetus iki vasario 1 d. paskleisti regiono savivaldybėms.

Mažosios Lietuvos regioninės etninės kultūros globos tarybos 2017 m. protokolų santraukos

Pirmasis Mažosios Lietuvos regioninės etninės kultūros globos tarybos (toliau – Mažosios Lietuvos taryba) posėdis vyko 2017 m. vasario 2 d. Klaipėdoje. Dalyvavo 13 regioninės tarybos narių ir svečiai: I. Jokšienė (Pagėgių savivaldybės administracijos specialistė kultūrai), K. Norvilė (Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Kultūros skyriaus specialistė).

Svarstyta: 1. Mažosios Lietuvos tarybos veiklos 2016 m. ataskaita. 2. Mažosios Lietuvos tarybos veiklos 2017 m. prioritetai. 3. Mažosios Lietuvos tarybos veiklos 2017 m. planas. 4. Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016–2022 m. programos įgyvendinimo 2017 m. temos. 5. Klaipėdos universiteto indėlio į regiono savitumą išsaugojimas ir perspektyvos. 6. Kiti klausimai.

Nutarta: 1. Papildyti Mažosios Lietuvos tarybos 2016 m. ataskaitą L. Kerpienės, L. Burzdžiuvienės ir J. Latakienės informacija. 1.1. Senųjų vietovardžių išsaugojimo klausimą perkelti į 2017 m. veiklos planą. 1.2. Siekti, kad EKGT bent kartą per ketvirtį organizuotų bendrus posėdžius su Regioninių tarybų pirmininkais ir sekretoriato specialistais. 1.3. Siekti, kad būtų sprendžiamas Regioninių tarybų veiklos finansavimas. 2. Pritarti 2017 m. EKGT etninės kultūros plėtros prioritetams ir jų laikytis regioninės tarybos veikloje. 3. Sudaryti 2017 m. renginių gidą, skirtą Reformacijos 500 metų sukakčiai, I. Simonaitytės metams, Tautinio kostiumo metams, Piliakalnių metams, ir jį viešinti. 3.1. Kreiptis į EKGT dėl Mažosios Lietuvos tarybos internetinės svetainės sukūrimo ir informacijos pateikimo. 4. Pavesti A. Griškui susisiekti su dr. K. Blockyte dėl tyrimų „Mažosios Lietuvos kalendorinės šventės“. 5. Dalyvauti diskusijoje ir pateikti argumentus dėl Klaipėdos universiteto reikšmės regionui ir Vakarų Lietuvai.

Antrasis Mažosios Lietuvos tarybos posėdis vyko 2017 m. kovo 27 d. Klaipėdoje. Dalyvavo 13 regioninės tarybos narių ir V. Jocys (EKGT pirmininkas).

Svarstyta: 1. EKGT pirmininko V. Jocio pranešimas „Etninės kultūros situacijos apžvalga ir sprendiniai“. 2. EKGT specialistės R. Jokubaitytės 2017 m. veiklos planas. 3. Mažosios Lietuvos regioną vienijančių renginių, projektų, skirtų Lietuvos valstybės 100-mečiui, Vydūno 150-ųjų gimimo metų jubiliejui, aptarimas. 4. Projekto „Lietuvininkų tarmės mokyklėlė“ veiklų plėtojimo galimybės regione. 6. Senųjų kapinių tvarkymo švietėjiškos veiklos pristatymas savivaldybių bendruomenių lyderiams, seniūnams, mokyklų vadovams ir kt. 7. 2018 m. Mažosios Lietuvos regiono etninės kultūros globos tarybos veiklos finansavimo būtinybė. 8. Kiti klausimai.

Nutarta: 1.1. Įpareigoti R. Jokubaitytę, EKGT specialistę regionui, derinti su EKGT rezoliucijos į LR Seimą, Vyriausybę, Kultūros ministrę dėl etninės kultūros probleminės situacijos klausimus. Apie eigą informuoti regioninės tarybos narius. 1.2. Įpareigoti R. Jokubaitytę kartu su regioninės tarybos pirmininke V. Griškevičiene bei nare B. Serviene paruošti anketą ir per kolegas tarybos narius savivaldybėse apklausti etnografiniame Mažosios Lietuvos regione dirbančius tautodailininkus, kokia jų situacija ir perspektyvos (R. Jokubaitytė pateikia apibendrintą informaciją rugsėjo mėn.). 2.1. Pritarti EKGT specialistės Mažosios Lietuvos regionui R. Jokubaitytės 2017 m. veiklos planui, įpareigoti jį vykdyti. 2.2. Paruošti ir išplatinti informaciją regiono savivaldybėms apie EKGT specialistės R. Jokubaitytės galimybes konsultuoti ir nurodyti specialistės kontaktus. 2.3. Pavesti S. Sodoniui išsiaiškinti galimybes sukurti Mažosios Lietuvos tarybos svetainę. 3.1. Įpareigoti R. Jokubaitytę iki 2017 m. IV ketvirčio surinkti ir parengti regiono institucijų informaciją apie valstybės 100-mečiui, Vydūno 150-osioms metinėms skirtas veiklas ir numatomus projektus, informaciją išplatinti savivaldybėms, institucijoms, paskelbti tinklalapiuose. 3.2. Pakviesti Šilutės kultūros ir pramogų centro direktorę J. Pancerovą kitame posėdyje pristatyti projektą „Vėtrungių kelias“. 4. Pritarti Lietuvininkų tarmės mokyklėlės veiklai ir naujoms galimybėms ją plėtoti, III ketvirčio posėdžio metu aptarti konkrečias veiklas ir galimybes prisidėti. 5.1. Pakartotinai išplatinti pranešimus dėl senųjų kapinių tvarkybos savivaldybių atstovams regioninės tarybos nariams, prašant išplatinti mokykloms, seniūnijoms, bendruomenių vadovams. 5.2. Padėti KU Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutui organizuoti susitikimą su Tautinių mažumų departamento direktore. 6. Paruošti Mažosios Lietuvos tarybos veiklos 2018 m. finansavimo sąmatą ir teikti EKGT finansuoti. 7.1. Deleguoti nuo Mažosios Lietuvos regiono į tautinio kostiumo ekspertų-konsultantų grupę regioninės tarybos narę L. Burzdžiuvienę. 7.2. Įpareigoti R. Jokubaitytę paruošti ir išsiųsti raštą Etninės kultūros  globos tarybai, kad Mažosios Lietuvos regioną tautinio kostiumo ekspertų-konsultantų grupėje atstovaus L. Burzdžiuvienė.

Trečiasis Mažosios Lietuvos tarybos posėdis vyko 2017 m. birželio 28 d. Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centre. Dalyvavo 16 regioninės tarybos narių ir svečiai - doc. dr. A. Baublys, dailininkė J. Bizauskienė, Šilutės kultūros ir pramogų centro direktorė J. Pancerova,  Jurbarko r. savivaldybės administracijos Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja R. Kalinauskienė, Pagėgių savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė kultūrai I. Jokšienė, Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros skyriaus vyriausioji specialistė K. Skiotytė.

Svarstyta: 1. Etnografinio Mažosios Lietuvos regiono pagrindinio heraldikos komplekto etalonų projekto pristatymas. 2. Naujo nario delegavimas į Mažosios Lietuvos regiono etninės kultūros globos tarybą. 3. Lietuvos kultūros kelio „Vėtrungių kelias“ pristatymas. 4. Kiti klausimai.

Nutarta: 1.1. Iki rugpjūčio 28 d. istorikas Arūnas Baublys ir dailininkė Jūratė Bizauskienė, atsižvelgdami į išsakytas pastabas, pasiūlymus, parengia Mažosios Lietuvos heraldikos projektą ir jo vizualizaciją galutiniam svarstymui. 1.2. Kitą posėdį organizuoti rugpjūčio 28 d., kviesti jame dalyvauti savivaldybių merus, heraldikos darbo grupės narius. 2. Kreiptis į Klaipėdos universiteto vadovybę dėl naujo nario delegavimo. 3.1. Mažosios Lietuvos tarybai dalyvauti įgyvendinant regioninį projektą „Vėtrungių kelias“. 3.2. Siūlyti į projektą įsijungti Jurbarko krašto Mažosios Lietuvos kultūros centrui. 4.1. Esant poreikiui, dėl Klaipėdos universiteto statuso išlikimo organizuoti išplėstinį posėdį su LR Seimo Švietimo ir mokslo komitetu. 4.2. Apklausus regiono tautodailininkus, esant poreikiui, organizuoti posėdį su Lietuvos tautodailininkų sąjungos pirmininku J. Rudzinsku. Apklausą organizuoja ir suvestinę pateikia Regina Jokubaitytė.

Ketvirtasis Mažosios Lietuvos tarybos posėdis vyko 2017 m. rugpjūčio 28 d. Klaipėdos universiteto Aulos salėje. Dalyvavo 12 regioninės tarybos narių ir svečiai: istorikas, doc. dr. A. Baublys, dailininkė J. Bizauskienė, Šilutės r. savivaldybės meras V. Laurinaitis, Klaipėdos r. meras V. Dačkauskas, Pagėgių savivaldybės meras V. Komskis, Pagėgių savivaldybės mero pavaduotojas B. Budvytis, Klaipėdos m. savivaldybės mero pavaduotojas A. Šulcas, Neringos savivaldybės mero pavaduotojas D.  Mikelis, Jurbarko r. savivaldybės mero pavaduotojas S. Lapėnas, Tauragės r. savivaldybės Kultūros ir sporto skyriaus vedėja D. Naujokienė, Pagėgių savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė kultūrai I. Jokšienė, Neringos savivaldybės administracijos l. e. p. Kultūros skyriaus vedėja E. Radzevičienė.

Svarstyta: 1. Etnografinio Mažosios Lietuvos regiono pagrindinio heraldikos komplekto etalonų projekto pristatymas išplėstiniame posėdyje. 2. Lietuvos mokslo tarybos finansuojamo projekto „Klaipėdos kraštas 1945-1960 m.: naujos visuomenės kūrimasis ir jo atspindžiai šeimų istorijose“ pristatymo sklaida.

Nutarta: 1.1. Pritarti etnografinio Mažosios Lietuvos regiono herbo projektui ir  teikti  Heraldikos komisijai. 1.2. Pritarti etnografinio Mažosios Lietuvos regiono herbo šūkiui „Salus publica suprema lex“ - „Žmonių gėris yra aukščiausias įstatymas“. 2.1. Sutarti ir padėti projekto vykdytojoms  doc. dr. S. Pocytei ir doc. dr. S. Kraniauskienei  rinkti informaciją, nuotraukas savivaldybėse, apie Klaipėdos krašto gyventojus 1945-1960 m. 2.2. Sudaryti sąlygas projekto rezultatus pristatyti muziejuose.                  

Penktasis Mažosios Lietuvos tarybos posėdis vyko 2017 m. lapkričio 11 d. virtualiai.

Svarstyta: Regioninės tarybos nario į naujos kadencijos Etninės kultūros globos tarybą skyrimas.

Nutarta: Mažosios Lietuvos regioninė etninės kultūros globos taryba į Etninės kultūros globos tarybą deleguoja Vilmą Griškevičienę.

Šeštasis Mažosios Lietuvos tarybos posėdis vyko 2017 m. lapkričio 29 d. Klaipėdos savivaldybės etnokultūros centre. Dalyvavo 14 regioninės tarybos narių ir svečiai: istorikas doc.dr. A. Baublys, dailininkė J. Bizauskienė.

Svarstyta: 1. Etnografinio Mažosios Lietuvos regiono heraldikos kūrimas. 2. Kultūrinis bendradarbiavimas su Karaliaučiaus kraštu. 3. Atminimo lentos Ermanui Simonaičiui ir Jonui Budriui.

Nutarta: 1.1. Kreiptis į heraldikos komisiją  dėl konkrečių argumentuotų pastabų apie pateiktą herbo projektą. 1.2. Prašyti dailininkės J.Bizauskienės, kad paruoštų eskizus su ML vėliavos spalvomis. 1. 3. Pritarta, kad herbo skydininkai – riteris atidengtu veidu ir baltų moteris. 2. Pavesti Giedrei Skipitienei susisiekti su Lietuvos konsulu ir išsiaiškinti, ar reikalinga pagalba siekiant, kad nebūtų uždarytas Lietuvos konsulatas Tilžėje. 3. Išsiaiškinti su Klaipėdos savivaldybės Kultūros skyriumi dėl atminimo lentų pastatymo Ermanui Simonaičiui ir Jonui Budriui.

Dzūkijos (Dainavos) regioninės etninės kultūros globos tarybos 2017 m. protokolų santraukos

Pirmasis Dzūkijos (Dainavos)  tarybos posėdis vyko 2017 m. kovo 31 d. Punioje, Alytaus rajone. Dalyvavo 17 regioninės tarybos narių.

Svarstyta: 1. Punios – Dzūkijos (Dainavos) kultūros sostinės 2017 m. – pristatymas. 2. Projekto „Piliakalnių kelias“ idėjos. 3. Dzūkijos (Dainavos) tarybos įkūrimo 15-metis. 4. Dzūkijos (Dainavos) tarybos 2017 m. veiklos plano sudarymas ir aptarimas. 5. Etnokultūrinio objekto lankymas Punioje. 7. Kiti klausimai.

Nutarta:  1. Pritarti Punios – Dzūkijos (Dainavos) kultūros sostinės 2017 m. – pristatymui. 2.1. Nerengti balandžio pabaigoje EKGT Dzūkijos (Dainavos) regiono tarybos posėdžio ir seminaro bei talkos piliakalniams Šalčininkų rajone tvarkyti. 2.2. Sudaryti piliakalnių interaktyvų žemėlapį, pagal galimybes skatinti asociacijos įkūrimą. 3. EKGT Dzūkijos (Dainavos) regiono tarybos 15-metį paminėti rengiant antrą EKGT Dzūkijos (Dainavos) regiono tarybos posėdį 2017 m. birželio 30 d. LR Seime. 4. Elektroniniu paštu patikslinti ir papildyti Dzūkijos (Dainavos) tarybos 2017 m. veiklos planą. 5. Teigiamai vertinti kraštotyrinę etnografinę ekspoziciją „Punia amžių bėgyje“. 7. Įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės Kultūros skyriaus vedėją V. Liaukuvienę informuoti Dzūkijos (Dainavos) tarybą dėl netekusio įgaliojimų nario atšaukimo ir naujo skyrimo.

Antrasis Dzūkijos (Dainavos) regiono tarybos posėdis vyko 2017 m. birželio 30 d. LR Seime, Vilniuje. Dalyvavo 17 regioninės tarybos narių ir svečiai: LR Seimo nariai R. Šarknickas, J. Baublys, J. Liesis, V. Vingrienė, P. Valiūnas, EKGT pirmininkas V. Jocys, Alytaus dailiųjų amatų mokyklos vadovas A. Švirmickas, Varėnos kultūros centro specialistas M. Galinis.

Svarstyta: 1. EKGT Dzūkijos (Dainavos) regiono tarybos 15-mečio paminėjimas: istorijos apžvalga, šių dienų aktualijos. 2. Vietovardžių išsaugojimas ir kiti etninės kultūros lauko globos klausimai. 3. Aukštųjų mokyklų reikšmė įgyvendinant regioninę politiką. 4. Etninės kultūros plėtros programos. 5. Projekto „Senųjų medinių indų sugrįžimas“ pristatymas bei senosios meistrystės amatų mokymo galimybių aptarimas švietimo programų kontekste.

Nutarta: 1. Dzūkijos (Dainavos) regiono tarybos 15-mečio paminėjimo istorijos apžvalgą įvertinti teigiamai. 2. Aktualizuoti vietovardžių išsaugojimo ir globos klausimą visuomenėje. 3. Gilintis į aukštųjų mokyklų reikšmę regionų plėtroje. 4. Kol bus paruošta etninės kultūros plėtros programa 2018–2027 m., savivaldybėse vadovautis savivaldybių plėtros planais. 5. Ieškoti galimybių sudaryti sąlygas visuomenei susipažinti su projektu „Senųjų medinių indų sugrįžimas“.

Trečiasis Dzūkijos (Dainavos) regiono tarybos posėdis vyko 2017 m. spalio 25 d. virtualiu būdu. Dalyvavo 21 regioninės tarybos narys.

Svarstyta: 1. Etnožaidynės 2017: vertingos patirtys ir nauda visuomenei. 2. Grybų šventės reikšmė skleidžiant ir puoselėjant  Dzūkijos (Dainavos) regiono etnotradicijas. 3. Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos projektas „Verpėjos“ Margionyse: reikšmė puoselėjant tradicijas ir inicijuojant dialogą tarp šiuolaikinio meno bei kaimo bendruomenių. 4. Regioninės tarybos nario skyrimas į naujos kadencijos Etninės kultūros globos tarybą. 5. Dargužių amatų centro veikla: regioninio savitumo vystymas.

Nutarta: 1. Pirmąsias etnožaidynes Lietuvoje vertinti kaip naudingą patirtį žmonėms ir valstybei. 2. „Grybų šventės“ reikšmę skleidžiant ir puoselėjant Dzūkijos (Dainavos) regiono etnotradicijas įvertinti teigiamai. 3. Įvertinti teigiamai Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos projektą „Verpėjos“, puoselėjantį ir išlaikantį tradicijas, papročius bei inicijuojantį dialogą tarp šiuolaikinio meno ir kaimo bendruomenių. 4. Nuo Dzūkijos (Dainavos) etninės kultūros globos tarybos į Etninės kultūros globos tarybą deleguoti Onutę Drobelienę. 5. Palaikyti Dargužių amatų centro veiklos plėtojimą.

Ketvirtasis Dzūkijos (Dainavos) regiono tarybos posėdis vyko 2017 m. gruodžio 29 d. virtualiu būdu. Dalyvavo 21 regioninės tarybos narys.

Svarstyta: 1. Tautinio kostiumo metams skirtų renginių, edukacijų ir kitų veiklų trumpos apžvalgos, procesai, pasiekimai, iškilusios problemos Dzūkijos regione (Alytaus r.). 2. Tautinio kostiumo metams skirtų renginių, edukacijų ir kitų veiklų trumpos apžvalgos, procesai, pasiekimai, iškilusios problemos Dzūkijos regione (Varėnos r.). 3. Piliakalnio metų edukacinė, tvarkymo veikla Dzūkijos regione. 4. Dzūkijos (Dainavos) tarybos metų veiklos apžvalga). 5. Kiti klausimai: Dzūkijos (Dainavos) tarybos 2018 m. kalendorinis veiksmų planas, EKGT 2018 m. veiklos prioritetai.

Nutarta: 1. Susisteminti ir parengti Tautinio kostiumo metams skirtų renginių, edukacijų ir kitų veiklų Dzūkijos regione (Alytaus r.) trumpą apžvalgą. 2. Susisteminti ir parengti Tautinio kostiumo metams skirtų renginių, edukacijų ir kitų veiklų Dzūkijos regione (Varėnos, Druskininkų ir Lazdijų r) trumpą apžvalgą. 3. Susisteminti visą informaciją dėl Piliakalnių metams skirtų renginių trumpoje 2017 m. apžvalgoje. 4. Pritarti Dzūkijos (Dainavos) tarybos veiklos 2017 m. apžvalgai. 5. Pateikti pasiūlymus dėl Dzūkijos (Dainavos) tarybos 2018 m. kalendorinio veiksmų plano, 2018 m. EKGT veiklos prioritetų, atmintinų datų, įvykių ar asmenybių, kuriems skirti 2018 metai.

Suvalkijos (Sūduvos) regioninės etninės kultūros globos tarybos 2017 m. protokolų santraukos

Pirmasis Suvalkijos (Sūduvos) tarybos posėdis vyko 2017 m. vasario 23 d. Zanavykų muziejuje Lukšiuose, Šakių r. Dalyvavo 17 regioninės tarybos narių.

Svarstyta: 1. Regioninės tarybos 2017 m. veiklos plano patvirtinimas. 2. Tautinio drabužio populiarinimo veikla ir renginiai Sūduvos regione. 3. Piliakalnių metų veikla regione. 4. Atstovų į Suvalkijos (Sūduvos) regioninę etninės kultūros globos tarybą delegavimas. 5. Kiti klausimai.

Nutarta: 1. Pritarti papildymams ir patvirtinti 2017 m. Regioninės tarybos veiklos planą. 2. Papildyti tautinių drabužių parodą ir ieškoti galimybių ją eksponuoti ir pristatyti kituose regiono muziejuose, kultūros centruose. 3. Surinkti informaciją apie regiono piliakalnių situaciją, pateikti siūlymus kitam Regioninės tarybos posėdžiui. 4. Kreiptis ir pakviesti Kazlų Rūdos ir Vilkaviškio nevyriausybines organizacijas deleguoti naujus narius į Suvalkijos (Sūduvos) regioninę etninės kultūros globos tarybą.

Antrasis Suvalkijos (Sūduvos) tarybos posėdis vyko 2017 m. gegužės 9 d. Kazlų Rūdos kultūros centre. Dalyvavo 15 regioninės tarybos narių ir svečiai: Marijampolės r. savivaldybės Kultūros skyriaus vyr. specialistė V. Dulskienė, kandidatai į Regioninės tarybos narius R. Blažaitis ir E. Sakavičiūtė-Pečiulaitienė.

Svarstyta: 1. Regioninės tarybos atstovo Etninės kultūros globos taryboje pakeitimas. 2. Naujų Regioninės tarybos narių patvirtinimas. 3. Tautinio drabužio populiarinimo veikla ir renginiai Sūduvos regione. 4. Piliakalnių metų veikla ir renginiai regione. 5. Kiti klausimai.

Nutarta: 1.1. Perduoti Z. Kalesinsko prašymą Etninės kultūros globos tarybos pirmininkui V. Jociui. 1.2. Suvalkijos (Sūduvos) regioninės tarybos atstovu Etninės kultūros globos taryboje deleguoti R. Vasaitienę. 2. Patvirtinti Regioninės tarybos narius: E. Sakavičiūtę-Pečiulaitienę vietoje V. Filipovos, R. Blažaitį vietoje S. Lopatos. 3.1. Paraginti regiono folkloristus aktyviau dalyvauti respublikiniame Tautinio kostiumo konkurse Prienuose. 3.2. Sudaryti tokį Tautinių drabužių parodos eksponavimo grafiką: gegužės, birželio mėn. – Marijampolės kraštotyros muziejuje; liepos, rugpjūčio mėn. – Vištyčio regioninio parko informaciniame centre; rugsėjo mėn. – Prienų krašto muziejuje; spalio mėn. – Šakių „Varpo“ gimnazijoje; lapkričio mėn. – Šakių r. Patašinės laisvalaikio salėje, folkloro ansamblio „Užnovietis“ jubiliejaus renginiuose. 4.1. Pasiūlyti savivaldybių Paminklosaugos skyriams prie labiausiai žinomų ir lankomų piliakalnių įrengti žemėlapius su visais regiono piliakalniais. 4.2. Siūlyti bendrojo lavinimo mokykloms keletą pamokų rengti ant piliakalnių, komplektuoti, eksponuoti ir pristatyti piliakalnių foto ir tapybos parodas. 5.1. Siūlyti iškiliausius krašto etninės kultūros puoselėtojus, kuriems turėtų būti įteiktos Etninės kultūros globos tarybos padėkos. 5.2. Paraginti Kazlų Rūdos savivaldybę padaryti nuorodas į signataro P. Dovydaičio gimtinę.

Trečiasis Suvalkijos (Sūduvos) tarybos posėdis vyko 2017 m. spalio 26 d. Prienų kultūros centre, Prienuose. Dalyvavo 15 regioninės tarybos narių ir viešnia, Prienų r. savivaldybės Kultūros skyriaus vyr. specialistė V. Dulskienė.

Svarstyta: 1. Regioninės tarybos atstovo delegavimas į Etninės kultūros globos tarybą. 2. Marijampolės – Lietuvos kultūros sostinės – programos pristatymas. 3. Tautinio kostiumo metų renginių gidas, stebėsena ir tęstinumas. 4. Piliakalnių metų renginių gidas ir stebėsena. 5. Dalyvavimas EKGT regioninių tarybų išplėstiniame posėdyje 2017 m. lapkričio 16 d. Žemaitijoje. 6. Informacijos EKGT internetinei svetainei pateikimas. 7. 2017 m. Regioninės tarybos veiklos 2017 m. ataskaita. 8. Regioninės tarybos veiklos 2018 m. planas.

Nutarta: 1. Nuo Suvalkijos (Sūduvos) regioninės etninės kultūros globos tarybos į EKGT deleguoti R. Vasaitienę. 2. Dalyvauti etnokultūriniuose programos renginiuose, talkinti ir konsultuoti rengėjus. 3. Apžvelgti ir apibendrinti Tautinio kostiumo metais vykusius renginius, pastebėjimus ir pasiūlymus pateikti Regioninės tarybos veiklos ataskaitai. 4. Apžvelgti ir apibendrinti Piliakalnių metais vykusius renginius, pastebėjimus ir pasiūlymus pateikti Regioninės tarybos veiklos ataskaitai. 5. Dalyvauti regioninių tarybų išplėstiniame posėdyje Papilėje. 6. Įpareigoti Regioninės tarybos narius fiksuoti ir perduoti informaciją EKGT administracijai ar vyr. specialistui V. Jazerskui. 7. Įpareigoti Regioninės tarybos narius ataskaitas pateikti kitam Regioninės tarybos posėdžiui. 8. Įpareigoti  Regioninės tarybos narius pateikti siūlymus dėl 2018 m. veiklos plano kitam Regioninės tarybos posėdžiui.

Ketvirtasis Suvalkijos (Sūduvos) tarybos posėdis vyko 2017 m. gruodžio 12 d.  „Varpo“ mokykloje Šakiuose. Dalyvavo 13 regioninės tarybos narių ir svečias, „Varpo“ mokyklos direktorius V. Daniliauskas.

Svarstyta: 1. Regioninės tarybos 2017 m. veiklos ataskaita. 2. Regioninės tarybos 2018 m. veiklos planas. 3. Regioninės tarybos narių pakeitimas.

Nutarta:  1.1. Įpareigoti R. Vasaitienę ir V. Jazerską atsižvelgiant į Regioninės tarybos narių pastabas ir pasiūlymus parengti galutinę ataskaitos redakciją ir pateikti kitam Regioninės tarybos posėdžiui. 1.2. Pritarti Regioninės tarybos 2017 m. veiklos ataskaitos projektui, pataisytam pagal pateiktas pastabas. 2. Sulaukus Regioninės tarybos narių pasiūlymų, parengti 2018 m. veiklos planą ir pateikti kitam Regioninės tarybos posėdžiui. 3. Kreiptis į savivaldybes ir visuomenines organizacijas dėl siūlymų deleguoti narius į Suvalkijos (Sūduvos) etninės kultūros globos tarybą.

Žemaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos 2017 m. protokolų santraukos

Pirmasis Žemaitijos tarybos posėdis vyko 2017 m. vasario 17 d. nuotoliniu būdu. Dalyvavo 19 regioninės tarybos narių.

Svarstyta: 1. Žemaitijos tarybos 2016 m. veiklos ataskaita. 2. Žemaitijos tarybos 2017 m. veiklos planas.

Nutarta: 1. Patvirtinti Žemaitijos tarybos 2016 m. veiklos ataskaitą su pateiktais pasiūlymais ir pataisomis. 2. Patvirtinti Žemaitijos tarybos 2016 m. veiklos planą su pateiktais pasiūlymais ir pataisomis.

Antrasis Žemaitijos tarybos posėdis vyko 2017 m. kovo 28 d. Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejuje. Dalyvavo 11 regioninės tarybos narių ir svečiai: Vytas Rutkauskas (Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus), Neringa Matevičienė (Tauragės kultūros centras). 

Svarstyta: 1. Žemaitijos regiono 2016 m. nusipelniusių etninės kultūros puoselėtojų pagerbimo šventė. 2. Etnologijos studijų išbraukimas  iš studijų krypčių sąrašo. 3. Konferencija „Tradicija šiandien ir ateities perspektyvos“, skirta etninės kultūros privačių muziejų puoselėjimui. 4. Piliakalnių metų renginiai. 5. Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus ekspozicijų pristatymas.

Nutarta: 1.1. Geriausiais žemaičių etninės kultūros tradicijų puoselėtojais 2016 m. paskelbti: tautodailininką, medžio drožėją J. Jonušą (Plungės r.); audėją Z. Baniulaitytę, Palangos krašto etnoklubo „Mėguva“ rankdarbių meistarnės įkūrėją; mokytoją iš Platelių S. Stripinienę; Užvenčio Dvaro malūno savininkus Mildą ir Alvydą Knyzelius (Kelmės r.); Tauragės Pagramančio regioninio parko kultūrologę L. Misiulytę; Dubysos regioninio parko direktorių V. Kilčauską, vyr. ekologą V. Greičių ir vyr. kultūrologę L. Pečkaitienę; Jurbarko r. savivaldybės Eržvilko kultūros centro bandonijų ansamblį „Eržvilko bandonija“ ir jo vadovę G. Stirbienę; Lie­tu­vos ak­lų­jų ir silp­na­re­gių są­jun­gos Kel­mės skyriaus folk­lo­ro ansam­blio „Ramočia“ vadovą V. Rutkūną; Plungės r. savivaldybės kultūros centro folkloro ansamblį „Gondinga“ ir jo vadovę D. Stasikėlienę. 1.2. Pagerbimo šventę rengti š. m. gegužės 25 d. Užvenčio Dvaro malūne. 2.1. Skatinti muzikos mokyklų moksleivius studijuoti etnologiją ir folkloristiką. 2.2. Skatinti meno mokyklų vadovus, mokytojus padėti moksleiviams rengtis egzaminams stojant į etnologijos studijas. 3.1. Įpareigoti S. Dacienę surinkti informaciją apie Žemaitijos regiono privačius muziejus. 3.2. Konferenciją surengti 2018 m. spalio mėnesį Telšių Žemaitės dramos teatre. 4.1. Siūlyti savivaldybėms išsirinkti savo globojamą piliakalnį. 4.2. Dalyvauti ir tarpininkauti organizuojant renginius. 5. Bendradarbiauti su Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejumi ir skleisti apie jį informaciją.

Trečiasis Žemaitijos tarybos posėdis vyko 2017 m. spalio 19 d. Jurbarko r. savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Dalyvavo 12 regioninės tarybos narių ir svečiai: S. Lapėnas, L. Lukošiūtė, R. Kalinauskienė (Jurbarko r. savivaldybė), A. Jakavičiūtė, A. Gintalienė (Telšių kultūros centras), E. Šalkauskienė (Kretingos kultūros centras), V. Zalamavičienė, A. Zalamavičiūtė (Smalininkų bendruomenės namai).

Svarstyta: 1. Geriausiai tradicijas puoselėjusios etnografinio regiono seniūnijos konkursas. 2. Tautinio kostiumo metų renginiai. 3. Piliakalnių metų renginiai Laukuvoje. 4. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio renginiai Žemaitijos rajonuose. 5. Žemaitijos tarybos 15 metų jubiliejaus sukaktis. 6. Smalininkų senovinės technikos muziejaus ekspozicijų pristatymas.
Nutarta: 1. I vietą skirti Mažeikių rajono Sedos seniūnijai, II vietą – Akmenės rajono Papilės seniūnijai, III vietą – Skuodo rajono Mosėdžio seniūnijai. 2. Įpareigoti S. Dacienę parengti įgyvendintų Tautinio kostiumo metams skirtų renginių apžvalgą. 3.1. Dalyvauti Piliakalnių metų uždarymo renginyje Laukuvoje. 3.2. Kreiptis į LR Susisiekimo ministeriją, inicijuoti turistinių maršrutų informatyvų ženklinimą. 4.1. Tarpininkauti įgyvendinant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programas. 4.2. Dalyvauti  Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimui skirtuose renginiuose. 5. Įteikti atminimo knygas Alfredui Vaurai, Stasiui Kasparavičiui, Vaciui Vaivadai ir Rūtai Vildžiūnienei bendrame EKGT ir Regioninių tarybų posėdyje lapkričio 16 d. 6. Bendradarbiauti ir skleisti informaciją apie Smalininkų senovinės technikos muziejų.

Ketvirtasis Žemaitijos tarybos posėdis vyko 2017 m. lapkričio 7 d. nuotoliniu būdu. Dalyvavo 21 regioninės tarybos narys.

Svarstyta: 1. Regioninės tarybos nario delegavimas į naujos kadencijos Etninės kultūros globos tarybą. 2. Žemaitijos tarybos narių dalyvavimas bendrame Etninės kultūros globos tarybos ir regioninių tarybų posėdyje.

Nutarta: 1. Į Etninės kultūros globos tarybą nuo Žemaitijos tarybos deleguoti V. Jocį. 2. Į EKGT ir regioninių tarybų posėdį deleguoti šiuos Žemaitijos tarybos narius: S. Dacienę, R. Vildžiūnienę, E. Šalkauskienę, A. Gintalienę, A. Kuprelytę, J. Skurdauskienę, J. Pabrėžą, R. Macijauskienę.

X