Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų apsauga

Etninės kultūros globos taryba, vadovaudamasi Lietuvos įstatymais, garantuoja visų pareiškėjų asmens duomenų apsaugą.

Teisę į asmens duomenų saugumą ir privataus gyvenimo neliečiamumą suvokiame kaip pamatinę žmogaus teisę, todėl sekame Europos Sąjungoje vykstančią reformą ir esame pasiruošę įgyvendinti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.

Kiekvienas žmogus Lietuvoje turi 4 asmens duomenų apsaugos teises, kurias užtikrinti privalo asmeninę informaciją naudojanti organizacija ar fizinis asmuo:

TEISĖ ŽINOTI. Žmogus, besikreipiantis į instituciją, turi teisę žinoti, kokias tikslais bus naudojami jo asmens duomenys.

TEISĖ SUSIPAŽINTI. Kiekvienas asmuo turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys yra surinkti, kokiems duomenų gavėjams teikiami.

TEISĖ IŠTAISYTI, SUNAIKINTI, SUSTABDYTI. Asmuo turi teisę prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius savo asmens duomenis. Jis gali reikalauti sustabdyti duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą. Žmogus taip pat turi teisę prašyti sunaikinti neteisėtai, nesąžiningai surinktus duomenis ar sustabdyti tokių duomenų tvarkymą.

TEISĖ NESUTIKTI. Kai asmens duomenis įmonė tvarko vykdydama įstatymu pavestas pareigas, asmuo turi teisę nesutikti, kad šie duomenys būtų tvarkomi. Jis turi pateikti rašytinį prašymą ir teisiškai pagrįsti tokio nesutikimo priežastis.  

Etninės kultūros globos tarybos duomenų apsaugos pareigūne paskirta Jolita Eidikonienė. Duomenų apsaugos pareigūnės kontaktai: tel. 8 5 210 7161, el. p. jolita.eidikoniene@ekgt.lt

Daugiau informacijos:

Asmens duomenų apsaugos teisių atmintinė

Asmens duomenų tvarkymo Etninės kultūros globos tarybos administracijoje taisyklės

X