Tarybos darbo grupių posėdžiai

Tarybos darbo grupių posėdžiai

2018 metai

2018 m. vasario 6 d. įvyko Laikinosios darbo grupės dėl etninės kultūros konkursinio finansavimo per Lietuvos kultūros tarybą posėdis. Dalyvavo šios grupės nariai Dalia Urbanavičienė, Jonas Rudzinskas, Milda Ričkutė, Nijolė Balčiūnienė.

SVARSTYTA. Išvados ir siūlymai dėl etninės kultūros konkursinio finansavimo per Lietuvos kultūros tarybą.

NUTARTA: 1.1. Raštą „Dėl konkursinio etninės kultūros finansavimo per Lietuvos kultūros tarybą“ patobulinti pagal pateiktas pastabas ir išsiųsti LR Seimo Kultūros komitetui, Lietuvos kultūros tarybai, kopiją – LR kultūros ministerijai; 1.2. Su išvadomis ir pasiūlymais dėl etninės kultūros konkursinio finansavimo per LKT susitikti su LR Seimo nariu S. Tumėnu; 1.3. Su išvadomis ir pasiūlymais dėl etninės kultūros konkursinio finansavimo per LKT susitikti su LKT nare etnologe R. Racėnaite; 1.4. Su išvadomis ir pasiūlymais dėl etninės kultūros konkursinio finansavimo per LKT susitikti su LKT pirmininke Daina Urbanavičiene.

2018 m. kovo 8 d. įvyko Laikinosios darbo grupės dėl etninės kultūros konkursinio finansavimo per Lietuvos kultūros tarybą susitikimas su Lietuvos kultūros tarybos atstovais. Dalyvavo šios grupės nariai Dalia Urbanavičienė, Jonas Rudzinskas ir Nijolė Balčiūnienė, LKT atstovai – pirmininkė Daina Urbanavičienė, Mindaugas Bundza, LKT narė Radvilė Racėnaitė.

SVARSTYTA: Etninės kultūros konkursinis finansavimas per Lietuvos kultūros tarybą.

NUTARTA: 1.1. Pritarti EKGT siūlymui keisti etnokultūrinių projektų rėmimo tvarką – ne kaip Etninės kultūros sritį bendrame kultūros ir meno sričių sąraše, o kaip atskirą Etninės kultūros ir tautodailės programą, skiriant jai kur kas didesnę lėšų kvotą, negu buvo iki šiol (EKGT siūlo ne mažiau kaip 1 mln. Eur per metus). Atliekant poreikio ir analizės tyrimą bendradarbiauti su LKT Stebėsenos ir analizės skyriaus darbuotojais. 1.2. EKGT įsipareigoja apibrėžti šios Etninės kultūros ir tautodailės programos koncepciją ir skirtumus lyginant su Mėgėjų meno programa, tam tikslui išgryninti etninės kultūros ir mėgėjų meno sąvokas. EKGT pateikia siūlymus dėl šios programos prioritetų ir vertinimo kriterijų, dėl galimybės atskirti NVO ir biudžetinių įstaigų teikiamų projektų konkursus. 1.3. Svarstyti galimybę, kad Etninės kultūros ir tautodailės programos ekspertus parinktų EKGT. 1.4. Parengti atskirą Etninės kultūros tęstinių renginių finansavimo programą, atskiriant pagal ją finansuotinus renginius nuo Mėgėjų meno tęstinių renginių programos. EKGT įsipareigoja parengti Etninės kultūros tęstinių renginių finansavimo programos tikslų, finansuojamų veiklų, jų vertinimo kriterijų ir balų bei kt. aprašo projektą. Be to, EKGT įsipareigoja sudaryti sąrašą tęstinių etninės kultūros projektų (tradicinių švenčių, festivalių, stovyklų, kt. renginių), kuriuos būtų siūloma remti pagal šią programą. 1.5. Rengiant LKT regionų finansavimo modelį, apsvarstyti siūlymą atsižvelgti į etnografinius regionus, taip pat ieškoti galimybių į regionuose formuojamas ekspertų grupes įtraukti atstovus iš EKGT regioninių tarybų. 1.6. EKGT pateikia LKT analogiško Estijos fondo veiklos išsamesnį aprašą. 1.7. Tęsti bendradarbiavimą, ankstesnius punktus įgyvendinti iki balandžio mėn. 1.8. Pasiūlymus teikti svarstyti LKT.


2018 m. vasario 22 d. įvyko Laikinosios darbo grupės dėl Nacionalinės J. Basanavičiaus premijos nuostatų derinimo pasitarimas su Kultūros ministerijos atstovais. Dalyvavo šios grupės nariai Jonas Rudzinskas ir Dalia Urbanavičienė (EKGT pirmininkė), Kultūros viceministras Renaldas Augustinavičius, Valdas Voveris (etninės kultūros ekspertas).

SVARSTYTA. 1. Nacionalinės J. Basanavičiaus premijos nuostatai (toliau – Premijos nuostatai). 2. Etninės kultūros plėtros valstybinės programos rengimas.

NUTARTA: 1.1. Pradėti Premijos nuostatų derinimo su EKGT konstruktyvią sprendimų priėmimo eigą. 1.2. Surengti Etninės kultūros globos tarybos ir LR kultūros ministerijos atstovų susitikimą dėl Premijos nuostatų tobulinimo LR kultūros ministerijoje vasario 27 d. 9.30 val. 1.3. Pateikti konkrečius EKGT siūlymus dėl Premijos nuostatų tobulinimo kultūros viceministrui R. Augustinavičiui el. paštu. 2. Pritarti Tarybos iniciatyvai parengti Programos koncepciją iki balandžio mėn.

2018 m. vasario 27 d. įvyko Laikinosios darbo grupės dėl Nacionalinės J. Basanavičiaus premijos nuostatų derinimo pasitarimas su Kultūros ministerijos atstovais. Dalyvavo: Renaldas Augustinavičius (kultūros viceministras), Jonas Rudzinskas (EKGT pirmininkės pavaduotojas), Dalia Urbanavičienė (EKGT pirmininkė), Roberta Miliutienė (KM teisininkė), Irena Kezienė (KM vyr. specialistė) .

SVARSTYTA. 1. Nacionalinės J. Basanavičiaus premijos (toliau – Premija) nuostatų suderinimas su EKGT.

NUTARTA: 1.1. Iki 2018 m. kovo 1 d. surinkti kandidatų į Premijos komisiją kandidatūras ir suspenduoti komisijos patvirtinimą, kol bus išspręsti Premijos nuostatų kompleksiniai klausimai. 1.2. Įpareigoti KM atstovę I. Kezienę ir EKGT pirmininkę D. Urbanavičienę parengti nepatenkančių į EKGT ir EKGT regionines tarybas subjektų, su kuriais būtina derinti klausimą dėl Premijos įteikimo pastovios datos (vasario 16 d. ar lapkričio 23 d.), sąrašą iki kovo 1 d. Įpareigoti EKGT oficialiais raštais kreiptis į EKGT sudarančias institucijas ir organizacijas (tarp jų ir EKGT regionines tarybas) bei KM pasiūlytus papildomus subjektus ir paprašyti raštu išreikšti nuomonę dėl Premijos įteikimo pastovios datos. 1.3. Įpareigoti EKGT iki kovo 5 d. imtinai kreiptis į LRS Teisės departamentą, prašant pateikti nuomonę bei išvadas dėl Premijos skyrimo komisijos personalinės sudėties tvirtinimo Vyriausybės nutarimu teisinio pagrįstumo, taip pat dėl teisės siūlyti kandidatus Premijai gauti suteikimo fiziniams asmenims, registruotiems Lietuvos Respublikoje, kitose Europos Sąjungos valstybėse ir trečiosiose valstybėse. Įpareigoti KM iki 2018 m. kovo 5 d. tuos pačius klausimus pateikti LRVK Teisės grupei. 1.4. Į EKGT darbo grupę dėl Premijos nuostatų įtraukti KM atstovę I. Kezienę aptarti Premijos skyrimo komisijos sudarymo klausimą. Išvadas šiuo klausimu parengti iki 2018 m. kovo 16 d. 1.5. 2018 m. kovo 27 d. surengti EKGT ir KM atstovų posėdį. Posėdžio klausimai: - Premijos įteikimo datos nustatymas; - Premijos skyrimo komisijos sudarymo principai; - Fizinių asmenų galimybė dalyvauti teikiant kandidatus Premijai gauti. 1.6. Dėl konkrečių Premijos nuostatų pakeitimų sutarti iki 2018 m. gegužės 1 d.

2018 m. kovo 9 d. įvyko Laikinosios darbo grupės dėl Nacionalinės J. Basanavičiaus premijos nuostatų derinimo posėdis. Dalyvavo šios grupės nariai Dalia Urbanavičienė, Jonas Rudzinskas, Milda Ričkutė, Nijolė Balčiūnienė (EKGT nariai) ir Irena Kezienė (KM atstovė).

SVARSTYTA. 1. Etninės kultūros srityje veikiančių subjektų, apklaustinų dėl Premijos teikimo datos ir vietos, sąrašas.2. Klausimų apie Premijos teikimo laiką ir vietą šioms institucijoms formulavimas. 3. Premijos teikimas 2018 m. ir artimiausiais metais. 4. Premijos derinimo klausimo įtraukimas į eilinį Tarybos posėdį, vyksiantį 2018-03-13.

NUTARTA: 1.1. Prijungti prie Tarybą sudarančių institucijų ir organizacijų sąrašo papildomai dar keturias institucijas – Lietuvos nacionalinį muziejų, Lietuvos dailės muziejų, Žemaičių muziejų „Alka“ ir Kauno tautinės kultūros centrą (žr. pridedamą bendrą sąrašą). 1.2. Nepritarta Kultūros ministerijos siūlymui į šį sąrašą įtraukti Savivaldybių muziejų bendriją (nes ji jau yra Tarybos regioniniame padalinyje – Aukštaitijos regioninėje etninės kultūros globos taryboje), Lietuvos kultūros tyrimų institutą, Kultūros savivaldos kolegiją bei Lietuvos kultūros centrų asociaciją (kadangi šių institucijų ir organizacijų veikloje etninė kultūra nepasižymi svarbiu vaidmeniu, be to, dauguma savivaldybių ir kultūros centrų yra atstovaujami regioniniuose Tarybos padaliniuose). 2. Pateikti institucijoms pagal sudarytą sąrašą du klausimus: 1) ar pastovi Premijos įteikimo data turėtų būti vasario 16-oji, ar lapkričio 23 d. (pateikiant argumentaciją, kodėl reikšminga viena ir kita data siejant su J. Basanavičium); 2) jei apklausiamoji institucija pasirenka vasario 16 dieną, tuomet klausiama dėl Premijos teikimo vietos – ar Prezidentūroje, kur tą dieną teikiamos Nacionalinės kultūros ir meno premijos, ar Lietuvos nacionaliniame muziejuje surengiant atskiras Premijos įeikimo iškilmes (taip pat pateikiant argumentaciją, kodėl reikšminga viena ar kita Premijos įteikimo vieta). 3. 3.1. Patikslinti kultūros viceministro R. Augustinavičiaus pasiūlytas 4-ių galimų Premijos teikimo variantų formuluotes, atsisakant formuluočių „Premija teikiama už 2018 metus“ ar „už 2019 metus“, nes skiriant Premiją vertinama kandidatų veikla ne už tam tikrus metus, o už viso gyvenimo veiklą. 3.2. Patvirtinti patikslintą 4-ių galimų variantų formuluočių redakciją: a) Premija 2018 m. teikiama lapkričio 23 d., o 2019 m. – vasario 16-ąją; b) Premija lapkričio 23 d. teikiama 2018 m., o vasario 16 d. – 2020 m.; c) Premijos laureatas 2018 m. lapkričio 23 d. tik paskelbiamas, o Premija jam teikiama 2019 m. vasario 16-ąją; d) Premija 2018 m. neteikiama, o teikiama tik 2019 m. vasario 16 d. 3.3. Šį klausimą dėl vieno iš variantų pasirinkimo spręsti ne apklausiant institucijas pagal sąrašą, o priimant sprendimą Tarybos neeiliniame posėdyje kovo 27 d.; 3.4. Nepritarti siūlymui praleisti vienerius metus Premijos neteikiant; 3.5. Nepritarti siūlymui 2019 m. vasario 16-ąją įteikti dvi Premijas – ir už 2018 metus, ir už 2019 metus. 4.1. Pranešti kultūros viceministrui R. Augustinavičiui apie Premijos derinimo klausimo įtraukimą į eilinį Tarybos posėdį, vyksianrį kovo 13 d. 4.2. Po posėdžio viceministrą informuoti apie Tarybos priimtus nutarimus.

2018 m. kovo 15 d. įvyko Laikinosios darbo grupės dėl Nacionalinės J. Basanavičiaus premijos nuostatų derinimo posėdis. Dalyvavo šios grupės nariai: Dalia Urbanavičienė, Jonas Rudzinskas, Milda Ričkutė, Nijolė Balčiūnienė, Jonas Vaiškūnas (dalyvavo telefonu) (EKGT nariai), Irena Kezienė (Kultūros ministerijos atstovė), Dangutė Kivilšienė (EKGT administracijos teisininkė).

SVARSTYTA. 1. Premijos komisijos sudarymo principai. 2. Gauti atsakymai iš Vyriausybės ir Seimo teisininkų pareiškiant nuomonę dėl Premijos komisijos personalinės sudėties tvirtinimo. 3. Siūlymai keisti kitus Premijos nuostatų punktus. 4. Atsakymas viceministrui R. Augustinavičiui dėl tolimesnio nuostatų derinimo.

NUTARTA: 1.1. Siūlyti šią Premijos sudėties apibrėžimo formuluotę: „Komisija sudaroma iš 11 narių, iš kurių: 2 narius Jono Basanavičiaus  premijos laureatus skiria Kultūros ministras; 9 narius, atsižvelgiant į savo padalinių etnografiniuose regionuose (regioninių tarybų) siūlymus, išrenka Etninės kultūros globos taryba, tarp kurių 3 nariai pasiūlyti  valstybės ir savivaldybių įstaigų, veikiančių etninės kultūros srityje, 3 nariai pasiūlyti mokslo ir studijų institucijų, rengiančių etninės kultūros specialistus ir atliekančių tyrimus šioje srityje, 3 nariai pasiūlyti nevyriausybinių organizacijų, veikiančių etninės kultūros srityje“; 1.2. Parengti motyvacinį raštą, kodėl komisiją turėtų tvirtinti Vyriausybė, o ne Kultūros ministerija. 2.1. Tik juridiniams asmenims suteikti teisę siūlyti kandidatus Premijai gauti (I. Kezienė dėl šio nutarimo susilaikė, kiti pritarė); 2.2. Parengti agumentuotą motyvacinį raštą, kodėl nereikia suteikti teisės fiziniams asmenims siūlyti kandidatus Premijai gauti. 3. Grupės daugumos sutarimu, nepritariant I. Kezienei, pritarti Premijos nuostatų projektui ►. 4.1. Viceministrą informuoti, kad neeilinis EKGT posėdis vyks šių metų kovo 27 d. 9:00–10:30 val. EKGT patalpose (J. Tumo-Vaižganto g. 4-1); 4.2. Nusiųsti viceministrui rašto dėl Premijos teikimo datos ir vietos, adresuotą EKGT ir KM nurodytiems subjektams, kopiją; 4.3. Parengti apklaustų institucijų atsakymų suvestinę lentelę iki kovo 26 d. 14 val.;   4.4. Pateikti argumentaciją dėl keistinų J. Basanavičiaus nuostatų punktų tobulinimo atsižvelgiant į šio posėdžio nutarimus, iki kovo 21 d.


2018 m. kovo 2 d. įvyko Švietimo ir mokslo darbo grupės posėdis. Dalyvavo EKGT Švietimo ir mokslo darbo grupės nariai Dalia Urbanavičienė, Daiva Vyčinienė, Emilija  Sakadolskienė, Dalia Senvaitytė, svečiai Rūta Čėsnienė (LEKUS), Gaila Kirdienė (LMTA).

SVARSTYTA. 1. Papildomų ekspertų priėmimas į EKGT Švietimo ir mokslo grupę. 2. Grupės veiklos gairės. 3. Etnokultūrinis ugdymas. 4. Etninės kultūros specialistų rengimas. 5. Etninės kultūros srities kuravimas Ugdymo plėtotės centre.

NUTARTA: 1. Siūlyti į EKGT Švietimo ir mokslo darbo grupę įtraukti Rūtą Čėsnienę, Gailą Kirdienę, Dalią Vaicenavičienę, Emiliją Bugailiškienę, Daivą Briedienę. 2. Pasirinkti šiuos Švietimo ir mokslo grupės veiklos prioritetus: - Etnokultūrinis ugdymas; - Etninės kultūros specialistų rengimas; - Etninės kultūros studijų grąžinimas į studijų krypčių sąrašą; - Lituanistikos prioriteto užtikrinimas moksle. 3.1. Atlikti bendrojo lavinimo mokyklų apklausą iki š. m. rugsėjo 1 d. dėl etninės kultūros integravimo į bendrąsias ugdymo programas formų, būdų pasirinkimo  bei parengti siūlymus dėl etninės kultūros integravimo į atnaujinamas bendrojo ugdymo programas. 3.2. Nagrinėti vadovėlių rengimo klausimą, kaip juose integruojama etninė kultūra ir kokios galimybės parengti atskirus etninės kultūros ugdymo vadovėlius. 3.3. Inicijuoti etnokultūrinės olimpiados įteisinimą, šį klausimą aptariant su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru. 3.4. Inicijuoti privalomo etnokultūrinio ugdymo pradinėse klasėse įteisinimą, integruojant etninės kultūros dalyką į Pradinio ugdymo bendrąją programą. 3.5. Analizuoti etnokultūrinio ugdymo plėtros per neformalųjį ugdymą galimybes. 4.1. Siekti etnologijos ir folkloristikos studijų krypties grąžinimo į Studijų krypčių ir grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašą. 4.2. Inicijuoti susitikimą su švietimo viceministru Gražvydu Kazakevičiumi ir LR Švietimo ir mokslo ministre Jurgita Petrauskiene. 4.3. Išanalizuoti etninės kultūros specialistų rengimo Lietuvoje situaciją. 4.4. Inicijuoti atnaujintos VDU etnologijos programos grąžinimą, taip pat skatinti etnokultūrinių studijų įtvirtinimą ar įtraukimą į kitų aukštųjų mokyklų studijų programas. 4.5. Analizuoti, kaip finansuojami etnokultūriniai tyrimų projektai per Lietuvos mokslo tarybos kuruojamą Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą. 4.6. Aktualizuoti etnologinio pobūdžio periodinių mokslo leidinių, turinčių aukštus reitingus ir įtrauktų į tarptautines bazes, trūkumo problemą. 4.7. Parengti siūlymus dėl galimybės teikti etninę kultūrą kaip gretutines studijas aukštųjų mokyklų studentams. 4.8. Parengti raštą LR Seimo Švietimo ir mokslo komitetui dėl lituanistikos prioriteto užtikrinimo moksle ir siekti pasitarimo šiuo klausimu Seime. 5.  Organizuoti pokalbį su UPC direktoriumi Giedriumi Vaideliu ir aptarti su juo šį klausimą.


2018 m. kovo 6 d. įvyko Užsienio lietuvių tapatybės išsaugojimo darbo grupės ir Užsienio reikalų ministerijos atstovų pasitarimas. Dalyvavo šios grupės nariai: EKGT pirmininkė Dalia Urbanavičienė, Rasa Paukštytė-Šaknienė, Virginijus Jocys, Nijolė Balčiūnienė; URM atstovai: Užsienio lietuvių departamento direktorius Marijus Gudynas, direktoriaus pavaduotoja Lina Žukauskaitė, Globalios Lietuvos skyriaus trečiasis sekretorius Paulius Skirkevičius, Globalios Lietuvos skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Dumbliauskienė, Globalios Lietuvos skyriaus vyriausioji specialistė Dina Giliasevičienė.

SVARSTYTA. 1. Lietuvių etninės tapatybės išsaugojimas emigracijoje.

NUTARTA: 1.1. Tęsti Etninės kultūros globos tarybos ir Užsienio reikalų ministerijos bendradarbiavimą sprendžiant lietuvių tautinės tapatybės išsaugojimo bei etninės kultūros žinių sklaidos pasaulio lietuvių bendruomenėse klausimą. 1.2. Surinkti informaciją apie Lietuvoje vykstančias etnokultūrines stovyklas ir paskleisti šią informaciją užsienio lietuviams. 1.3. Įpareigoti EKGT sudaryti etnokultūrinių leidinių sąvadą. Šį sąvadą viešinti užsienio lietuvių bendruomenėse per URM. 1.4. Skatinti trūkstamų etnokultūrinių leidinių rengimą. 1.5. Ieškoti etninės kultūros sklaidos virtualioje erdvėje galimybių.


2018 m. liepos 17 d. įvyko laikinosios etninėskultūros plėtros programos grupės posėdis.  Dalyvavo šios grupės nariai: Dalia Urbanavičienė, Jonas Rudzinskas, Virginijus Jocys, Vilma Griškevičienė.

SVARSTYTA. Etninės kultūros plėtros programos 2019–2027 m. koncepcija.

NUTARTA: 1. Parengti EK plėtros programos koncepciją. 2.  Rengiant EK plėtros programos koncepciją, kūrybiškai remtis Muziejų koncepcijos modeliu. 3. Koncepcijoje apibrėžti programos paskirtį, tikslus, uždavinius ir veiklos kryptis. 4. Preliminarią koncepciją aptarti darbo grupėje; į aptarimą įtraukti regioninių tarybų narius.

X