Bendradarbiavimas

Bendradarbiavimas 2018 metais

Bendradarbiavimas su Lietuvos Respublikos Seimu

EKGT teikė Seimui įvairius siūlymus:

 • Dėl valstybinės Etninės kultūros plėtros 2019–2027 m. programos rengimo (2018-02-02 raštas Nr. S-47) ir EKGT parengto Programos koncepcijos projekto (2018-09-20 raštas Nr. S-239);
 • Dėl LKT skiriamo finansavimo etninės kultūros projektams (2018-03-08 raštas Nr. S-68; 2018-07-19 raštas Nr. S-212; 2018-09-12 raštas Nr. S-235);
 • Dėl savivaldybių funkcijos užtikrinti etninės kultūros valstybinę globą reglamentavimo (2018-12-03 raštas Nr. S-299);
 • Dėl galimybės panaudos pagrindais suteikti patalpas etninės kultūros subjektų veiklai (2018-10-31 raštas Nr. S-278; 2018-11-12 raštas Nr. S-284; 2018-11-19 raštas S-293);
 • Dėl Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų keitimo derinant su EKGT (2018-02-02 raštas Nr. S-48; 2018-03-05 raštas Nr. 64; 2018-06-26 raštas Nr. S-191), dėl Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos įteikimo (2018-11-27 raštas Nr. S-296);
 • Dėl lituanistikos prioriteto užtikrinimo bei etnologijos ir folkloristikos studijų krypties grąžinimo (2018-10-23 raštas Nr. S-270; 2018-04-09 raštas Nr. S-101);
 • Dėl Lietuvos Respublikos piliečių asmenvardžių rašybos nelietuviškais rašmenimis (2018-04-16 raštas Nr. S-109);
 • Dėl 2019 metų paskelbimo Vietovardžių metais (2018-01-10 raštas Nr. S-4);
 • Dėl 2020 metų paskelbimo Tautodailės metais (2018-12-10 raštas Nr. S-303);
 • Dėl EKGT parengto Atmintinų dienų įstatymo naujos redakcijos projekto (2018-11-19 raštas Nr. S-286);
 • Dėl Seimo nario Vytauto Kernagio pasiūlymo nustatyti Lietuvos radijo stotims nacionalinių kūrinių kvotą (2018-10-29 raštas Nr. S-273);
 • Dėl konferencijų etninės kultūros klausimais surengimo Seime (2018-05-22 raštas Nr. S-165; 2018-09-12 raštas Nr. S-237);
 • Dėl Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo vertimo (2018-06-20 raštai Nr. S-187 ir Nr. S-189);
 • Dėl EKGT sudėties pakeitimo (2018-05-14 raštas Nr. S-1410; 2018-10-15 raštas Nr. S-253);
 • Dėl EKGT didžiausio leistino pareigybių skaičiaus padidinimo (2018-03-14 raštas Nr. S-74; 2018-03-29 raštas Nr. S-92);
 • Dėl patalpų panaudos pagrindais suteikimo EKGT (2018-04-04 raštas Nr. S-98; 2018-04-19 raštas Nr. S-122; 2018-11-09 raštas Nr. S-283);
 • Dėl EKGT perkėlimo į II institucijų ir įstaigų grupę remiantis Valstybės tarnybos įstatymo 2 priedu „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų skirstymo į grupes kriterijai“ (2018-10-29 raštas Nr. S-274);
 • Dėl EKGT valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo (2018-10-29 raštas Nr. S-275).

 

Bendradarbiavimas 2017 metais

BENDRADARBIAVIMAS SU LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMU

LR Seimo atstovavimas EKGT – Romualdas Povilaitis (LR Seimo 2016 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. XIII-122 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. XII-713 „Dėl Etninės kultūros globos tarybos sudėties“ pakeitimo“).

EKGT 2017 m. teikė LR Seimui siūlymus:

 • dėl pirmajam 2017 m. finansavimo etapui Lietuvos kultūros tarybai pateiktų etninės kultūros projektų rėmimo (2017-01-30 raštas Nr. S-18 Seimo Kultūros komitetui);
 • dėl nematerialiojo kultūros paveldo apsaugos valstybiniuose parkuose (2017-03-03 raštas Nr. S-42 Seimo Kultūros komitetui, Seimo Aplinkos apsaugos komitetui);
 • dėl Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų (2017-03-08 raštas Nr. S-44, 2017-05-31 raštas Nr. S-103; 2017-11-06 raštas Nr. S-184 Seimo Kultūros komitetui);
 • dėl Nacionalinio muziejaus statuso suteikimo Lietuvos liaudies buities muziejui (2017-03-10 raštas Nr. S-48 Seimo Kultūros komitetui);
 • dėl etnologijos studijų sugrąžinimo į studijų krypčių aukštosiose mokyklose sąrašą (2017-03-15 raštas Nr. S-52 Seimo Pirmininkui, Seimo Kultūros komitetui);
 • dėl piliečių asmenvardžių rašybos (2017-03-21 raštas Nr. S-57 Seimo Švietimo ir mokslo komitetui);
 • dėl Tarybos ekspertų dalyvavimo svarstant su regionine valdymo reforma susijusius klausimus (2017-03-24 raštas S-61 Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui);
 • dėl išnykusių kaimų atminimo įamžinimo Lietuvoje (2017-04-28 raštas Nr. S-78 Seimo Kultūros komitetui);
 • dėl konferencijos-forumo „Vietovardžių (išnykusių kaimų vardų) išsaugojimo, įpaminklinimo sprendimai, pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį“ rezoliucijos (2017-06-12 raštas Nr. S-108);
 • dėl valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plano patvirtinimo projekto Nr. XIIIP-717 (2017-06-16 raštas Nr. S-118 „Dėl Lietuvai svarbių humanitarinių, lituanistinių ir istorinių studijų savarankiškumo išsaugojimo regioniniuose universitetuose“ Seimo pirmininkui, Seimo Švietimo ir mokslo komitetui, Seimo Kultūros komitetui, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui, Seimo laikinajai etninės kultūros grupei);
 • dėl Baltų vienybės dienos 2017-aisiais, Piliakalnių atmintinais metais, paminėjimo (2017-09-01 raštas Nr. S-146);
 • dėl Palyginamojo ekspertinio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinimo reglamento (2017-12-29 raštas Nr. S-225 „Dėl lituanistikos prioriteto užtikrinimo“ LR Seimo Švietimo ir mokslo komitetui, Seimo kultūros komitetui).

Taryba kartu su Seimo Kultūros komitetu 2017 m. birželio 5 d. surengė konferenciją „Vietovardžių (išnykusių kaimų vardų) išsaugojimo, įpaminklinimo sprendimai, pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį“. Konferencijos tikslas – aptarti vietovardžių nykimo ir naikinimo problemą, pasidalyti informacija apie atskirų savivaldybių, bendruomenių patirtį juos saugant, teikti siūlymus dėl vietovardžių išsaugojimo.

Bendradarbiavimas 2016 metais

BENDRADARBIAVIMAS SU LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMU 

Seimo atstovavimas EKGT: 2016 m. vietoj prof. dr. Eugenijaus Jovaišos (jam atsistatydinus) buvo patvirtintas Romualdas Povilaitis (LR Seimo 2016 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. XIII-122 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. XII-713 „Dėl Etninės kultūros globos tarybos sudėties“ pakeitimo“). EKGT 2016 m. teikė LR Seimui įvairius siūlymus:  dėl Lietuvos vietovių vardų išsaugojimo konferencijos LR Seime (2016-01-12 raštas Nr. S-2);  dėl konferencijos „Gyvenamų vietovių vardų išsaugojimo galimybės“ rezoliucijos (2016- 03-10 raštas Nr. S-48);  dėl Tautinio drabužio metų paskelbimo (2016-04-18 raštas Nr. S-76);  dėl Lietuvių kalbos institutui nacionalinio statuso suteikimo (2016-05-16 raštas Nr. S- 96);  dėl Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo Nr. VIII- 1328 5 straipsnio ir 8 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 61 straipsniu įstatymo projekto (XIIP-585(3)) (2016-10-12 raštas Nr. S-170);  dėl Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2004 m. lapkričio 2 d. nutarimo Nr. IX-2532 „Dėl Etninės kultūros globos tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo projekto (XIIP- 584(3)) (2016-10-12 raštas Nr. S-171);  dėl Tautinio kostiumo (2016-12-14 raštas Nr. S-207). 

Bendradarbiavimas 2015 metais

BENDRADARBIAVIMAS SU LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMU

Seimo atstovavimas EKGT: Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto teikimu į EKGT 2013- 2017 m. kadencijai deleguotas Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, Lietuvos edukologijos universiteto Istorijos fakulteto dekanas prof. dr. Eugenijus Jovaiša. EKGT 2015 m. teikė LR Seimui įvairius siūlymus:  dėl Lietuvos gyvenamųjų vietovių vardų išsaugojimo, konferencijos–forumo „Etninė kultūra Etnografinių regionų metais“, vykusios LR Seime 2014 m. gruodžio 12 d. rezoliucija (2015- 02-04 raštas Nr. S-15);  dėl Tautinio drabužio metų paskelbimo, konferencijos–forumo „Etninė kultūra Etnografinių regionų metais“, vykusios LR Seime 2014 m. gruodžio 12 d. rezoliucija (2015-02-11 raštas Nr. S-23);  dėl etnologinės krypties specialybių studijų tęstinumo, konferencijos–forumo „Etninė kultūra Etnografinių regionų metais“, vykusios LR Seime 2014 m. gruodžio 12 d. rezoliucija (2015- 02-11 raštas Nr. S-24);  dėl Rasos (Joninių) šventės išsaugojimo“ konferencijos–forumo „Etninė kultūra etnografinių regionų metais“, vykusios LR Seime 2014 m. gruodžio 12 d., rezoliucija (2015-02-11 raštas Nr. S-25);  dėl etnokultūrinio ugdymo įtraukimo į pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemą“, konferencijos–forumo „Etninė kultūra Etnografinių regionų metais“, vykusios LR Seime 2014 m. gruodžio 12 d. rezoliucija (2015-02-11 raštas Nr. S-26);  dėl Lietuvos administracinės reformos remiantis etnografinių regionų pagrindu, konferencijos–forumo „Etninė kultūra Etnografinių regionų metais“, vykusios LR Seime 2014 m. gruodžio 12 d. rezoliucija (2015-02-11 raštas Nr. S-27);  dėl Užgavėnių ir Sekminių įtraukimo į atmintinų dienų sąrašą, konferencijos–forumo „Etninė kultūra etnografinių regionų metais“, vykusios LR Seime 2014 m. gruodžio 12 d., rezoliucija (2015-02-11 raštas Nr. S-28);  dėl Etninės kultūros plėtros valstybinės programos (2015-03-31 raštas Nr. S-171); 41  dėl Valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto (2015-04-30 raštas Nr. S-200);  dėl 2015–2016 ir 2017–2018 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų (2015-06-09 raštas Nr. S-223);  dėl Tautinio paveldo produktų įstatymo Nr. X-1207 naujos redakcijos projekto (2015-09- 22 raštas Nr. S-272; 2015-10-09 raštas Nr. S-282). 2015-10-13 posėdyje EKGT nutarė kreiptis į LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetą dėl audiovizualinių archyvų įstatymo rengimo inicijavimo, siūlyti iš suinteresuotų institucijų atstovų sudaryti darbo grupę įstatymo projektui parengti. 2015 m. gruodžio 2–5 d. EKGT kartu su Lietuvos muzikos ir teatro akademija suorganizavo tarptautinę konferenciją „Regioniniai muzikinio folkloro tyrimai“, skirtą Etnografinių regionų metams. Šios konferencijos pirmoji diena vyko LR Seimo Konstitucijos salėje, atidaryme dalyvavo LR Seimo pirmininkė L. Graužinienė.

X