Naujienos

Devintajame Tarybos posėdyje svarstyta ir nutarta

Devintasis Tarybos posėdis įvyko 2019 m  lapkričio 12 d. Vilniuje. Dalyvavo 17 Tarybos narių ir svečiai: Veronika Povilionienė, Vidmantas Povilionis, dr. Vytautas Tumėnas (Lietuvos istorijos institutas), Petras Jonušas (Leidyklos „Versmė“ direktorius), Vytautas Navaitis (agentūros FACTUM vadovas).

Svarstyta: 1. Diskusijos apie etninės kultūros sąvoką kitų kultūros sričių kontekste surengimas. 2. Etninės kultūros vaidmuo formuojant Lietuvos įvaizdį ir konferencijos šia tema surengimas. 3. Etninės kultūros ekspertų dalyvavimas LKT kultūros ir meno projektų ekspertinių etninės kultūros sričių rodiklių nustatymo paslaugos supaprastintame mažos vertės pirkime. 4. Lietuvos vietovardžių išsaugojimo gairių ir konferencijos „Žemė prašo nepamiršti vardų“ rengimas. 5. Etnografinio Mažosios Lietuvos regiono heraldikos simboliai. 6. Aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos sudėties keitimas. 7. Lietuvos Respublikos muziejų įstatymo pataisos. 8. Kandidatai Kultūros ministerijos premijai už tradicinės kultūros puoselėjimą. 9. Kreipimasis dėl atmintinos dienos pavadinimo Lietuvos diena. 10. Kultūros skyrių naikinimas savivaldybėse.

Nutarta: 1.1. Darbo grupės posėdį dėl renginio skirto etninės kultūros sąvokai aptarti surengti lapkričio 29 d. 11 val. Etninės kultūros globos tarybos būstinėje; 1.2. EKGT Etninės kultūros sąvokų darbo grupę (P. Kalnius, L. Petrošienė, D. Senvaitytė, V. Jocys, D. Urbanavičienė) papildyti naujais nariais, įtraukiant J. Rudzinską, D. Vyčinienę, R. Žarskienę, L. Sungailienę, R. Paukštytę-Šaknienę. 2.1. Pagal pateiktas pranešimų santraukas parengti konferencijos „Etninės kultūros vaidmuo formuojant Lietuvos įvaizdį“ rezoliuciją. 2.2. Kitais metais bendradarbiaujant su Vyriausybės Lietuvos įvaizdžio grupe organizuoti renginį, pasirenkant temą pagal 2020 metų Tarybos veiklos planą; 2.3. Į kitų metų EKGT veiklos planą įtraukti priemones, susijusias su tokiomis temomis kaip tautinės savimonės ugdymas šeimoje bei žiniasklaidoje,  kitataučių Lietuvos piliečių ryšių su Lietuvos kultūra stiprinimas. 2.4. Parengti siūlymus Tautinių mažumų departamentui dėl kitataučių Lietuvos piliečių ryšių su Lietuvos kultūra stiprinimo. 3.1. Išsiaiškinti etninės kultūros ekspertų dalyvavimo LKT paskelbtame paslaugų pirkime tvarkos detales. 3.2. Susiderinti dėl etninės kultūros ekspertų kandidatūrų teikimo LKT pirkimui su LNKC. 4. Teikti siūlymus dėl Lietuvos vietovardžių išsaugojimo gairių projekto tobulinimo el. paštu. 5.1. Pritarti briedžio, baltų moters ir kuršių kario simboliams ir šūkiui Žmonių gerovė – aukščiausias įstatymas Mažosios Lietuvos heraldikoje; pritarti istorinės Mažosios Lietuvos vėliavos įteisinimui. Šį pritarimą išreikšti raštu, adresuotu Lietuvos heraldikos komisijai. 5.2. Parengti raštą LR Prezidentūrai dėl Heraldikos kūrimo tvarkos parengimo; akcentuoti vietos bendruomenės nuomonės svarbą kuriant vietovės heraldiką. 6. Patvirtinti naują Aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos narę – Jonavos rajono savivaldybės kultūros centro Krašto muziejaus edukatorę Rasą Kulytę-Libienę. 7. Pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos muziejų įstatymo pateikti LR Seimo nariui R. Šarknickui, suderinus gyvojo muziejaus terminą su Lietuvių kalbos komisija. 8. Pritarti A. ir J. Juškų etninės kultūros muziejaus muziejininkų Vidos ir Arūno Sniečkų kandidatūrų teikimui Kultūros ministerijos premijai už tradicinės kultūros puoselėjimą gauti. 9. Nepritarti siūlymui išreikšti EKGT pritarimą Lietuvos vardo dienos pervadinimui Lietuvos diena. 10.1. Įpareigoti V. Griškevičienę atsiųsti daugiau informacijos apie Kultūros skyrių savivaldybėse naikinimą. 10.2. Kreiptis į Kultūros komitetą, primenant EKGT pasiūlymą keisti Vietos savivaldos įstatymą ir įtvirtinti etninės kultūros globą kaip valstybinę funkciją, atkreipiant dėmesį į prasidėjusį savivaldybių kultūros skyrių naikinimą.  

EKGT informacija

X